Nagykanizsa - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és szünidei gyermekétkezés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az gyermek, akinek szülője, törvényes képviselője Nagykanizsa város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a jogszabályban rögzített mértéket.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítja.

Kulcsszavak: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény szünidei gyermekétkezés

Jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a nyugdíjminimum összegének 145 %-át,

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek 23. életévét még nem töltötte be és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy 25. életévét még nem töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;

b) a nyugdíjminimum 135 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon (hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog) értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket.

 

Szünidei gyermekétkeztetésre ingyenesen jogosult a bölcsődés és az óvodás gyermek, továbbá az általános és középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet jogosultsága az étkeztetés megkezdésének időpontjában fennáll.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8800, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

A szünidei étkezés a kitöltött igénylőlappal kérelmezhető elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8800, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Elektronikus úton E- papír használatával: A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt az E-papír szolgáltatással, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

Az ügyfélre irányadó határidő: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és szünidei gyermekétkezés iránti kérelem benyújtásának határideje folyamatos.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány/ e-papír.

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

https://www.nagykanizsa.hu/letoltesek/2021-05/244_68_formanyomtatvany_rendszeres_gyermekvedelmi_kedvezmenyre_jogosultsaghoz_es_hatranyos_helyzet_meg.doc

 

Szünidei gyermekétkeztetés:

https://nagykanizsa.hu/letoltesek/2022-05/244_526_7._melleklet.doc

 

Csatolandó továbbá:

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője

Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya.

A döntés ellen a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.) címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához írásban előterjesztett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. Az ügyfél a fellebbezést indokolni köteles. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A kedvezmény az alábbi támogatások igénybevételére jogosít:

Gyermekétkeztetés esetén

a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után 100 % intézményi térítési díjkedvezmény,

b) az a) pont alá nem tartozó tanuló után 50 % intézményi térítési díjkedvezmény, továbbá

c) ha a kedvezményre való jogosultság fennáll tárgyév augusztus 1-jén, a tárgyév augusztus hónapjában egyszeri támogatás,

d) ha a kedvezményre való jogosultság tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában egyszeri támogatás, valamint,

e) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 forint. 

 

A szünidei gyermekétkeztetést

a) a bölcsődei ellátásban, vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek részére a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény vagy az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapra,

b) a nappali tagozatos tanuló részére a nyári szünet időtartamában legfeljebb 43 munkanapra és az évközi szünet időtartamára eső valamennyi munkanapra lehet igényelni, feltéve, hogy az a) pont szerinti gyermek a zárva tartás időtartama alatt nem veszi igénybe a bölcsődei gondozást, óvodai nevelést más, nyitva tartó intézményben.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Nagykanizsa Település