Megbízhatóság megállapítása iránti kérelem (öntisztázás) - Közbeszerzési Hatóság

Bármely gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb Kbt. szerinti kizáró ok fennáll, kérelmet nyújthat be a Közbeszerzési Hatósághoz annak megállapítása érdekében, hogy az általa hozott intézkedések kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy bíróság határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő olyan intézkedéseket hozott, amelyek kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.    

Kulcsszavak: öntisztázás

Bármely gazdasági szereplő, akivel (amellyel) szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb Kbt. szerinti kizáró ok fennáll.

benyújtott kérelem informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatát a Közbeszerzési Hatóság rendelkezésére kell bocsátani. A megtett intézkedésekkel kapcsolatos bizonyítékokat a kérelemmel együtt kell benyújtani a Közbeszerzési Hatóság részére.  

A természetes személy kérelmezők kivételével a megbízhatóság megállapítása iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a Közbeszerzési Hatóság részére, melyhez csatolni kell a kérelem szerkeszthető formátumú változatát. A Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. A megbízhatóság megállapításával kapcsolatos beadványokat a Közszolgálati és Támogató Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül kell benyújtani, külön űrlap került kialakításra a kérelem benyújtása, hiánypótlás teljesítése, kérelem visszavonása és a közigazgatási per kezdeményezése tekintetében. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Hatóság a honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ címen.

Tekintettel arra, hogy az öntisztázás a Kbt. 188. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló hatósági eljárásnak minősül, az eljárás a Kbt. és az Ákr. rendelkezéseinek megfelelő kérelem benyújtása nélkül nem indulhat meg. Az Ákr. 35. § (1) bekezdése szerint a kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében. Az Ákr. 36. § (1) bekezdése szerint továbbá, ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét. 

A Közbeszerzési Hatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül, határozat meghozatalával dönt a gazdasági szereplő által hozott intézkedések megfelelőségéről. A sommás eljárás szabályai nem alkalmazhatók. A határidő - indokolt esetben egy alkalommal - legfeljebb tizenöt munkanappal meghosszabbítható. 

ÁNYK űrlap (Közszolgálati és Támogató Főosztály)

Közbeszerzési Hatóság

Fővárosi Törvényszék

ÁNYK űrlap (Közszolgálati és Támogató Főosztály)

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

2016. évi CL. törvény (Ákr.)

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG