284/ 2007. (X. 29. Kormányrendelet 1. sz. melléklete) meghatározott szolgáltató tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A vélelmezett jogsértő üzemelés (vélelmezett határérték túllépés esetén bejelentés tehető, mely alapján a Jegyző hivatalból vizsgálatot végez, szükség esetén hatósági eljárást folytat le a jogsértés megszüntetése érdekében.

">

MISKOLC – Zajpanasz

A jogszabályban (284/ 2007. (X. 29. Kormányrendelet 1. sz. melléklete) meghatározott szolgáltató tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A vélelmezett jogsértő üzemelés (vélelmezett határérték túllépés esetén bejelentés tehető, mely alapján a Jegyző hivatalból vizsgálatot végez, szükség esetén hatósági eljárást folytat le a jogsértés megszüntetése érdekében.

Kulcsszavak: MISKOLC – Zajpanasz

Bejelentéssel élhetnek a jogszerűtlen állapotokat észlelők

Az ügyfél az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével (vagy egyéb írásos beadvány formájában) teheti meg panaszát.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a fokozott zajterhelést kibocsátó ingatlan pontos címét, lehetőség szerint helyrajzi számát is. Amennyiben a bejelentőnek tudomása van az ingatlan tulajdonosának, illetve a zajos tevékenység végzőjének kilétéről, erről is nyilatkozhat. A bejelentő adatainak zártan történő kezelését is kérheti.

A megállapított zajterhelési határértékeket túllépő üzemeltetőt a hatóság zajbírsággal sújtja, kötelezi a megfelelő zajcsökkentési intézkedések megtételére. Mindezek eredménytelensége esetén a zajos tevékenység korlátozására, megszüntetésének elrendelésére is sor kerülhet.

A panasz és közérdekű bejelentés elbírálásának határideje 30 nap. A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap. 

A bejelentés papíralapú, vagy elektronikus űrlap felhasználásával tehető meg.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül. Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Önkormányzati igazgatás, Ügytípusnál Adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat ügyeket kérjük kiválasztani.

Az eljárás illetékmentes

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A zajterheléssel kapcsolatos jogorvoslati ügyekben a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal jár el.

A határozatok ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó hatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról,

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról,

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

Miskolc Település