SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Talált tárgyak

Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál, és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élő állat esetén három hónapon belül, a dologért nem jelentkezik.

Kulcsszavak: talált tárgyak

Eljárásra kötelezett bármely természetes személy (találó), jogosult bármely természetes személy, vagy jogi személy (akinek alkalmazottja) a dolgot elvesztette (átvételre jogosult).

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek (hivatali munkaidőn kívül a rendőrségnek) vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.
A jegyzőnek való átadáskor jegyzőkönyv készül, melyben a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó az igénybejelentéséről a jegyzőkönyv egy példányával igazolást kap.
A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át. Ha a jogosult egy éven belül nem jelentkezik a dologért, a találó megszerzi annak tulajdonjogát.

Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak. Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot - ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott - a találónak ki kell adni.
Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti.
Ha a talált dolog nem tartható el vagy nem őrizhető meg, a jegyző az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodik.
Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.

A talált dolog átvételekor a jogosultság igazolása.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

Szombathely Település