Időskorúak járadékának igénylése

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás

Kulcsszavak: időskorú, nyugdíjkorhatár, járadék, jövedelem, szociális ellátás

Az ellátás igényléséhez formanyomtatványt szükséges kitölteni, és a kapcsolódó dokumentumokkal együtt benyújtani személyesen vagy postai úton bármely kormányablakban, vagy az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál. A kérelem benyújtható elektronikus úton is az e-papír szolgáltatáson keresztül: https://epapir.gov.hu/ (Kormányhivatali ügyek/szociális igazgatási feladatok).

Minden olyan tényt, adatot köteles az ellátásban részesülő személy bejelenteni a változástól számított 15 napon belül, mely az ellátásra való jogosultságát, illetve annak folyósítását érinti.

Ügyintézési határideje 8 nap, kivéve, ha az igényléskor nem áll rendelkezésre a kérelem elbírálásához szükséges összes adat, mert ebben az esetben 60 nap.

A kérelem formanyomtatvány, illetve a jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

Az eljárás illetékmentes.

Az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal.

A döntés ellen közigazgatási per indítható. Szakmai felettes szerv az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Az ellátás összege 2020. 01. 01-től jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén:

A jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a járadék összege a fenti összegek és a jogosult havi jövedelmének különbözete.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

NISZ ZRT.