Hódmezővásárhely - Vadkár megállapítása iránti kérelem

Vadászatra jogosult az erre vonatkozó törvényben foglaltak alapján köteles a vadkárt a károsultnak megtéríteni.

Kulcsszavak: vadkár

Károsult (a föld használója)

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (továbbiakban: vadkár) megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított 15 napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.

Ha a károsult és a kárért felelős személy között a kár közléstől számított 5 napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől 5 napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye.

A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A szakértőt a jegyző három munkanapon belül rendeli ki. A kár felmérését - a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárfelmérési szabályok szerint - a kirendeléstől számított öt napon belül kell lefolytatni. A kárfelmérést akkor is le kell folytatni, ha a kár károkozóval történő közlésére előírt 15 napos határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.

A vadászatra jogosult, illetve a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén három munkanapon belül kérheti másik szakértő kirendelését a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor.

A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.

Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.

Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti. A károsult az eljárást megszüntető végzés véglegessé válásától számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Hatóságra vonatkozó határidő:

60 nap, amibe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges:

Kérelem a szakértő kijelölésére, mely tartalmazza:

 

Szakértői díj megelőlegezésének igazolása

Vadkár bekövetkezésének a kárért felelős személlyel történő közlését igazoló dokumentum.

 

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybevételekor

Az eljárás illetékmentes.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

 

Az eljárást megszüntető végzés ellen a közlésétől számított 15 napon belül, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalnak (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) címezve, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzőjéhez kell benyújtani. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft.

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:

a) őszi gabona: október 1. - július 31.

b) tavaszi gabona: április 1. - augusztus 31.

c) kukorica: április 15. - november 15.

d) burgonya: április 15. - október 15.

e) napraforgó, szója: április 15. - szeptember 30.

f) borsó: március 1. - augusztus 30.

g) szőlő, gyümölcsös: egész évben

 

A vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kár értékének megtérítését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény fokozott veszéllyel járó tevékenységére vonatkozó szabályai szerint lehet érvényesíteni, azaz a károsult közvetlenül a bírósághoz fordulhat.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Hódmezővásárhely Település