ZALAEGERSZEG - TŰZIFA TÁMOGATÁS

Eseti pénzbeli támogatás az öregségi nyugdíjban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban, időskorúak járadékában, ápolási díjban, megélhetési támogatásban, ill egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülőknek.

Kulcsszavak: TŰZIFA TÁMOGATÁS

Zalaegerszegen bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a városban tartózkodó személy.

Jogosultság feltételei, egyéb fontos tudnivalók 

Tűzifa támogatást állapítható meg annak az öregségi nyugdíjban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban, időskorúak járadékában, ápolási díjban, megélhetési támogatásban, valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át (71.250,- Ft), egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 350 %-át (99.750,- Ft) és vagyona nincsen.

 Nem részesülhet támogatásban az igénylő, ha a háztartásában olyan aktív korú, munkaképes és munkanélküli hozzátartozó él,

a) aki az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában nem szerepel álláskeresőként,

b) akit az állami foglalkoztatási szerv a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül neki felróható okból törölt az álláskeresők nyilvántartásából,

c) aki a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet. 17. § (10) bekezdése szerint jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a szerint azonnali hatályú felmondással szüntette meg,

d) aki az önkormányzat, a Kontakt. Kft., vagy az állami foglalkoztatási szerv által, a kérelem benyújtását követően felajánlott, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. §-a szerinti megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el.

A támogatás egy háztartás részére évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg. Összege esetenként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 200 %-át (57.000,- Ft-ot). Felhasználásáról utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.

(A nyugdíjminimum összege: 28.500,- Ft.)

Vagyon:   az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként     figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj   mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,- Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a  nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági  feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az  érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű (mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti gépjármű; nem hasznosítható ingatlan: ha jogszabály másként nem rendelkezik, különösen a forgalomképtelen, vagy elidegenítési tilalom alatt álló ingatlan, valamint a közös tulajdonú lakóingatlan a szociális támogatás első alkalommal történő megállapításától számított egy évig.  Nem hasznosítható ingatlannak kell tekinteni a haszonélvezeti joggal terhelt lakóingatlant, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja használja, mert egyéb beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik.)

A kérelmező, kérelmét (https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36409/11.pdf):

elektronikus úton: A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt a https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_SZOC&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve tudja beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az Epapír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

 

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. címre beküldve.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály – Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. címen tudja benyújtani.

Az ügyintézés határideje: 60 nap.

Formanyomtatvány: Kérelem TŰZIFA TÁMOGATÁS megállapítására (https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36409/11.pdf), valamint: 

Szükséges iratok

- havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról;

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyet intéző osztály

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8901 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/502-140.

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

Ügyfélfogadás: 

Hétfő

ügyfélfogadás nincs

Kedd

08.00 - 12.00 

Szerda

13.00-16.30 

Csütörtök

13.00-16.30 

Péntek

08.00 - 12.00 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán illetékmentesen jogorvoslati kérelem nyújtható be. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a hatóság a döntés visszavonására vagy módosítására lehetőséget nem lát, úgy a fellebbezést az ügy összes iratával együtt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének soron következő testületi ülése elé kell terjeszteni.

Formanyomtatvány: Kérelem TŰZIFA TÁMOGATÁS megállapítására (https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36409/11.pdf)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (III.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Település