Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés

Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel, és tevékenységét Budapest Főváros Kormányhivatalának bejelentette. A Hivatal az utazási vállalkozásokról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, közérdekből nyilvános adatokat naprakészen közzéteszi.

Kulcsszavak: Utazási iroda, bejelentés, utazásszervezés, utazásközvetítés, utazásszervezői tevékenység, utazásközvetítői tevékenység, nyilvántartás, nyilvántartásba vétel

Az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységet folytató személyek, képviseletre jogosultjaik, törvényes meghatalmazottjaik.

A tevékenység megkezdésével ill. folytatásával összefüggésben az utazási vállalkozónak bejelentést kell tennie a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé. A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, telefon- és faxszámát, valamint - ha az utazási vállalkozó a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi - e-mail címét,
2. az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,
3. az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,
4. a tevékenységért felelős személy nevét, a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti képesítését, a képesítést igazoló okirat, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelet módosításáról szóló 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt megszerzett utazásszervezői szakmai minősítő vizsga igazolása esetében a vizsgabizonyítványának, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának vagy az azzal egyenértékű okirat számát,
5. az utazási vállalkozó azon telephelyeinek címét, telefon- és faxszámát, ahol az utazásszervező, illetve utazásközvetítő tevékenységét folytatja,
6. az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő) megjelölését.

A bejelentéshez csatolni kell a szükséges mellékleteket.

Az üzletszerű tevékenység keretében végzett  utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység Magyarország területén történő jogszerű folytatása ún. bejelentés-köteles tevékenység. A bejelentés nélkül végzett, a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység folytatása esetén Budapest Főváros Kormányhivatal bírságot szab ki és a jogosultság megfelelő igazolásáig megtiltja a tevékenység további folytatását. A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha a szolgáltató ezt követően is elmulasztja a bejelentési kötelezettsége teljesítését, úgy a bírság összege a korábban kiszabott összeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

A szolgáltató az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység megkezdésével egyidejűleg, vagy azt megelőzően köteles bejelentését megtenni a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé.

A bejelentés megfeleléséről a kereskedelmi hatóság 8 napon belül dönt. Bejelentés megfelelése esetén 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a hatóság a szolgáltatót. A bejelentés nem megfelelése esetén a kereskedelmi hatóság a hiányok megjelölésével tájékoztatja a bejelentést tevő személyt, hogy bejelentése meg nem tettnek minősül és egyúttal figyelmezteti a bejelentés nélkül végzett tevékenység jogkövetkezményeire.

A bejelentéshez csatolandó dokumentumok:

·         Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, egyéni vállalkozó büntetlen előéletének igazolását, valamint annak igazolását, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (erkölcsi bizonyítvány)

·         Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

·         Tevékenységért felelős személy büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (erkölcsi bizonyítvány).

·         Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott szakirányú, szakmai gyakorlatának igazolása.

·         Tevékenységért felelős személy 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti szakképesítésének meglétét igazoló okirat.

·         Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott C1 típusú (felsőfokú) államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványának meglétét igazoló okirat.

·         Tevékenységért felelős hetente legalább húsz órában történő foglalkoztatásának igazolása.

·         10.000,- Ft eljárási díj befizetésének igazolása, Budapest Főváros Kormányhivatala számlaszáma: 10023002-00309653-00000000.

·         Amennyiben a bejelentő utazási vállalkozó – a bejelentés benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, úgy annak igazolása 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal, hogy köztartozásmentes adózó a kérelem benyújtásának időpontjában.

·         Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. b) vagy c) pontja (nemzetközi tevékenység) vonatkozásában (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) pontja (belföldi utaztatási tevékenység) vonatkozásában (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         Nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése alapján (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         A biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban eredetiben v. hitelesített másolatban (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         Nyilatkozat nyilvántartás vezetési kötelezettség teljesüléséről (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (12) bekezdése alapján) (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         Nyilatkozat az utazási csomag személyszállítási eleméről (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         Személyszállítást (repülőjárat, közúti, vasúti illetve vízi) is tartalmazó utazásszervezői tevékenység kapcsán: Biztosítás megkötésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 9/A. §-a vonatkozásában (Belföldi és nemzetközi utazásszervezői tevékenység folytatása esetén mindkét tevékenységhez kapcsolódóan szükséges lehet!) (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         Amennyiben az ügyfél az adott iratot másolatban csatolja, úgy nyilatkozat arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.

A bejelentéshez 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését kell igazolni.

A befizetést:

  1. fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás), 
  2. készpénz-átutalási megbízás, vagy 
  3. az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) útján

kell teljesíteni az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653- 00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlája javára. 

Az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében a díjfizetési kötelezettségek teljesítésére az 1. és 3. pont szerint van lehetőség.

A kereskedelmi hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

A gazdasági társaságok kötelesek ügyeiket elektronikusan intézni.

A nem e-nyomtatvány elérhetősége:

Formanyomtatvány utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység bejelentéséhez

E-nyomtatvány elérhetősége:

Általános nyomtatvány a 365/2016.(XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott egyes hatósági feladatokkal összefüggő hatósági eljárásokhoz

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

 

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII.21) NGM rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek  a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.

BFKH KHENF