1918/2006/EK a Bizottság 2006. december 20-i rendelete a Tunéziából származó olívaolaj vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

A szabályozás a 1509 10 10, 1509 10 90 KN kódok alá tartozó Tunéziában előállított és onnan közvetlenül 0% vám megfizetése mellett az Európai Unióba szállított szűz olívaolaj a behozatali vámkontingensére vonatkozik . Ez a vámkontingens minden évben január 1-jén kerül megnyitásra, összesen 56700 tonnára vonatkozóan, a 09.4032 kontingens számon.

Kulcsszavak: Olívaolaj vámkontingens engedély; euró árfolyam; biztosíték mértéke; EU kívüli bármely származási ország; az engedély érvényessége;

Az ügyfeleknek a kérelmüket annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál kell benyújtaniuk amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket HÉA nyilvántartásba vették,( Magyarország esetén:BFKH) egy arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején olívaolaj termékek tekintetében az elmúlt kétszer tizenkét hónapban kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal.

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám, EORI szám), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru KN kódját(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat) és az áru kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az árut exportáló és az áru származási országának a nevét, ahol Tunéziát kell feltüntetni és az “igen” szót kereszttel kell megjelölni (7.8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat) . A 20. rovatban az alábbi adatokat kell feltüntetni: "1918/2006//EK rendelet", valamint "09. 4032 vámkontingens". Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött.

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Bármely feltétel sérelme esetén az biztosíték részbeni, vagy teljes visszatartására kerül sor.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

Egyedi szabályozás alapján Tunéziából származó olívaolaj termékek vámkontingens engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra, A BFKH minden héten a keddet követő munkanapon közli a Bizottsággal, KN-kódok szerinti tagolásban a kérelmezett mennyiségeket. A Bizottság amennyiben az engedély iránti kérelmek meghaladják a vámkontingens időszakban rendelkezésre álló mennyiséget, elosztási együtthatót állapít meg. Az engedélyek a Bizottság részére történő bejelentést követő negyedik munkanapon kerülnek kibocsátásra.

Ügyfél szempontjából fontos határidő

A kérelmeket januártól október utolsó hetéig, minden héten hétfőn és kedden lehet benyújtani 13 óráig

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról, és felhasználásáról és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki az olívaolaj ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet.

Elektronikus ügyintézés esetén: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Illetékmentes

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős ipari miniszter

Jogorvoslat: Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az ügyfél  benyújthatja a kérelmét  a BFKH ügyfélszolgálatán személyesen,vagy, postán, vagy elektronikus módon..

További fontos információk:

Az engedélyokmányt a vámkezelést követően vissza kell juttatni a BFKH-hoz, személyesen, vagy postán

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1535 Budapest BKKP Pf. 919/1 címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

Az ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: ½ 9-16 óráig

1918/2006/EK a Bizottság 2006. december 20-i rendelete a Tunéziából származó olívaolaj vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1918&rid=1

A Bizottság 2016/1239/EU végrehajtási rendelete (2016.05.18.) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozószabályok megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1239-20171029&qid=1526366838749&from=HU

A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.)a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1237&rid=1 

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF