ZALAEGERSZEG - GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS

A gyermekintézményben igénybe vett étkezési térítési díj megfizetéséhez nyújtott rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi ellátás.

Kulcsszavak: GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS

Zalaegerszegen bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a városban élő személy, akinek gyermeke zalaegerszegi köznevelési intézménnyel áll jogviszonyban.

 

Jogosultság feltételei, egyéb fontos tudnivalók 

A gyermekintézményben igénybe vett étkezés térítési díj megfizetéséhez gyermekétkeztetési támogatást állapítható meg a köznevelési intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató nagykorú gyermeknek legfeljebb 25 éves korig, továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekre tekintettel a törvényes képviselőnek, ha az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

aa) a nyugdíjminimum 200 %-át (57.000,- Ft),

ab) egyedül nevelés esetén a nyugdíjminimum 265 %-át (75.525,- Ft);

b) családja vagyonnal nem rendelkezik.

A jogosultság a kérelem benyújtásának napjától egy évre, az igénybe vett étkezési napokra állapítható meg.

A gyermekétkeztetési támogatás összege napi 250,- Ft, de havi összege nem haladhatja meg a fizetendő térítési díjat. A jogosult részére történő utalására havonta utólag, minden hónap 15. napjáig kerül sor. A gyermek által igénybevett étkezési napok számát az étkezést biztosító szervezet a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig közli az önkormányzattal.

(A nyugdíjminimum összege: 28.500,- Ft.)

Vagyon:   az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként     figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj   mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,- Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a  nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági  feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az  érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű (mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti gépjármű; nem hasznosítható ingatlan: ha jogszabály másként nem rendelkezik, különösen a forgalomképtelen, vagy elidegenítési tilalom alatt álló ingatlan, valamint a közös tulajdonú lakóingatlan a szociális támogatás első alkalommal történő megállapításától számított egy évig.  Nem hasznosítható ingatlannak kell tekinteni a haszonélvezeti joggal terhelt lakóingatlant, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja használja, mert egyéb beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik.)

Zalaegerszegen bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a városban élő személy - akinek gyermeke zalaegerszegi köznevelési intézménnyel áll jogviszonyban - kérelmét az alábbi módokon nyújthatja be (kérelem: https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36410/12.pdf): 

elektronikus úton: A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt a https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_GYERMEKVEDELEM&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az Epapír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. címre lehet benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály – Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. címen lehet benyújtani.

Az ügyintézés határideje: 60 nap.

Formanyomtatvány: Kérelem GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására: https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36410/12.pdf,  valamint:

Szükséges iratok

- havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról;

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyet intéző osztály

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8901 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/502-140.

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

Ügyfélfogadás: 

Hétfő

ügyfélfogadás nincs

Kedd

08.00 - 12.00 

Szerda

13.00-16.30 

Csütörtök

13.00-16.30 

Péntek

08.00 - 12.00 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán illetékmentesen jogorvoslati kérelem nyújtható be. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a hatóság a döntés visszavonására vagy módosítására lehetőséget nem lát, úgy a fellebbezést az ügy összes iratával együtt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének soron következő testületi ülése elé kell terjeszteni.

Formanyomtatvány: Kérelem GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására: https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36410/12.pdf

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (III.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Település