Keresetlevél benyújtása az IKR-rendszeren keresztül

Az Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer  (a továbbiakban: IKR rendszer) egy űrlap benyújtást támogató szolgáltatás, amelyen keresztül a Kormányhivatalok, vagy járási és kerületi hivatalok döntéseivel szemben terjeszthető elő beadvány az első fokon eljárt hivatalnál.

Kulcsszavak: keresetlevél, IKR, közigazgatási per, rendszer, benyújtás, e-kormanyablak,

A közigazgatási szerv döntésének felülvizsgálatát kérő személy vagy képviselője.

A felhasználó az ügyintézési felületre 

Az azonosítási folyamat a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével történik (a „Bejelentkezés” gombra történő kattintást követően az IKR alkalmazás átirányítja a felhasználót a Központi Azonosítási Ügynök felületére, ahol kiválaszthatja azt a szolgáltatást, amely segítségével azonosítani kívánja magát).

Lépések:

A felhasználó kiválasztja a megfelelő ágazatot (Bíróság), a szakterületet (Közigazgatási per), feladatcsoportot, majd az ügytípus (Közigazgatási perindító keresetlevél beterjesztése) alatt a megfelelő eljárási cselekményt.
Lehetséges a szöveg beírásával való keresés is. 

A beküldést követően további űrlapok és csatolmányok csak új beadványban továbbíthatóak.

Az IKR rendszer használata során esetlegesen felmerülő műszaki jellegű problémát (honlap vagy szolgáltatás elérhetetlen, vagy valamelyik komponens hibakódot ad vissza) elektronikus levélben a mukerikr@kh.gov.hu címre jelentheti be.

A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a cselekményről való tudomásszerzéstől, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke fő szabály szerit 30 000 forint. Eltérő szabályok alkalmazandók marasztalási perben, valamint akkor, ha az eljárás tárgya adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel, versenyfelügyeleti üggyel, sajtótermékkel és a panaszügyek kivételével médiaszolgáltatással, továbbá elektronikus hírközléssel vagy közbeszerzéssel kapcsolatos.

Elsőfokon eljáró közigazgatási szerv.

Elsőfokon ítélkezik

Másodfokon a Kúria ítélkezik, felülvizsgálati ügyekben a Kúria jár el.

Az elektronikus beadványhoz csatolható dokumentum nevekben nem ajánlott az ékezetes betűk és különleges karakterek használata.

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

NISZ ZRT.