MISKOLC - Gépjárműadó

Az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadó esetén 2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága rendelkezik hatáskörrel.

A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után gépjárműadót kell fizetni.

Kulcsszavak: MISKOLC - Gépjárműadó

 Az adó alanya – általános esetben - az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Az adó alanyát a 2004. évtől adatbejelentési kötelezettség e tárgyban nem terheli, mivel az Okmányirodán tett bejelentései az adatbejelentéssel egyenértékűek. E szabály nem vonatkozik arra, - tehát az adóhatóságnál külön be kell jelenteni - ha az adófizetési kötelezettség szünetel, illetve a gépjármű után tulajdonosát, üzembentartóját adómentesség illeti meg.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

A gépjármű üzembentartójának, ennek hiányában tulajdonosának továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tennie az állami adó- és vámhatóság felé.

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően minden hónap 20. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelő, az előző adatszolgáltatási időszakhoz képes bekövetkezett adókötelezettséget érintő változásokat (így különösen gépjármű forgalomba helyezése, forgalomból való kivonása, átalakítása stb.) közli az állami adó- és vámhatósággal.

Az önkormányzati adóhatóság a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről adatot szolgáltatott az állami adó- és vámhatóság számára.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a nyomtatványokat joghatás kiváltására alkalmas módon, a 2020. december 31-ig fennálló adókötelezettséget érintően az önkormányzati adóhatóság, a 2021. január 1-jétől fennálló adókötelezettséget érintően az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek papír alapon is benyújthatják a nyomtatványt.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

A NAV által rendszeresített GJADO „Adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatványon lehet bejelenteni a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető a NAV központi ügyfélszolgálatain.

 

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben az E-önkormányzat Portál felületéről a Gépjárműadó ügycsoportban az alábbi nyomtatványok érhetőek el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése              Ágazat                       Ügytípus

Adatbejelentés a gépjárműadóról                     Adóügy                   Gépjárműadó

Kombinált áruszállítás bejelentése                    Adóügy                   Gépjárműadó

Kérelem közlekedőképesség minősítése           Adóügy                   Gépjárműadó

iránt

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

A 2021. évtől kezdődő gépjárműadó kötelezettségekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgálhat bővebb felvilágosítással, valamint további információ ezen az oldalon érhető el.

A 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettséget Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 10700086-42689106-53000004 gépjárműadó fizetési számla javára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell teljesíteni, azonban a teljes gépjárműadó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

Az eljárás díj, illeték és költségmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

(Az önkormányzati adóhatósági jogkör címzettje az önkormányzat jegyzője.)

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700, (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MISKOLCADK

KRID azonosító: 725084938

Az adóhatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az adóhatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha a törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

A fizetési kötelezettség teljesítéséhez az Önkormányzati Adóhatóság bankszámlaszámai.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Miskolc Település