Pécs - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállása esetén a szünidei gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatásnak, és a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Kulcsszavak: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Rendszeres segély, Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, Iskoláztatási támogatás, Erzsébet utalvány, Tankönyvtámogatás, Étkezési támogatás

A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője, illetve a nagykorú kérelmező.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmet e célra rendszeresített formanyomtatványon Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani.

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Az ügyfélre irányadó határidő:

Személyes megjelenés esetén:

Továbbá a kérelemhez mellékelni kell:

A családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy az alábbi ellátások valamelyikében részesül:

A család tagjainak jövedelemigazolását az alábbiak szerint kell benyújtani:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály

 

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, ahol a kérelmező lakóhelye vagy - ha kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik - a tartózkodási helye van.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a területileg illetékes szociális központhoz lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az eljárás költség-és illetékmentes.

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, ha

aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy

ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) a nagykorúvá vált gyermek

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen az alább meghatározott értéket.

Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - a közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, és családbafogadó gyámot, ha a családbafogadó gyám a gyámsága alá helyezett gyermek tartására köteles,

b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,

f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a fentiekben meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.

 

A jogosultság ideje:

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát egy év időtartamra, de legfeljebb

a) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, nagykorúvá vált gyermek esetében 23. életévének betöltéséig,

b) a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, nagykorúvá vált gyermek esetében 25. életévének betöltéséig.

 

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a  67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

 

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

A pénzbeli támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha

A kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.

A családbafogadó gyám gyámsága alatt álló gyermek - kivéve, ha a gyám a gyermek tartására köteles - a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni. [Ptk. 4:238. § (1) bekezdése].

 

A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az augusztus hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett -,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett -pótlékot folyósít.

A pótlék esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

 

Pécs Település