Budapest XVI. kerület - Építményadó

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény vonatkozó rendelkezései szerint, adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban építmény) valamennyi helyisége, annak rendeltetése illetőleg hasznosításától függetlenül.

Kulcsszavak: építményadó, helyi adó

Alanya: Az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Ha az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalanya
Több tulajdonos az adóalanyiság átvállalásáról megállapodást nyújthat be az Adóhatóságnak, ennek hiányában a tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

Az adózónak a építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pl. vásárlás, eladás, használatba vétel stb.) a változást követő tizenöt napon belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig)  kell adatbejelentését teljesítenie Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzati Adóhatóságához.
Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, illetve az adó tárgyban nem következik be adókötelezettséget érintő változás (pl.: épület elbontás).
Adóügyekben a gazdálkodó szervezetek, valamint  az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek  elektronikus kapcsolattartásra  és elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A benyújtandó nyomtatványok az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az Építményadó ügytípusnál kiválaszthatók.
Az elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek  (pl.: magánszemélyek) szabadon rendelkezhetnek  az adóhatósággal történő kapcsolattartás módjáról,  a Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében:

  1. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszáz ezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
  2. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adókötelezettség keletkezéséről, illetve változásáról, az annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig - kell az adatbejelentést teljesíteni.
Az adófizetési kötelezettséget félévenként két egyenlő részletben kell teljesíteni.
Az év közben történő adófizetési kötelezettség megállapítása esetén a fizetési határidőket a kötelező határozat rendelkező része tartalmazza.

Az építményadó mértéke:

a) az ingatlan-nyilvántartás szerint belterületen fekvő építmény vonatkozásában:
    aa) 0-20 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 0 Ft/év,
    ab) 21-50 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 600 Ft/év,
    ac) 51-100 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 700 Ft/év,
    ad) 101-500 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 800 Ft/év,
    ae) 501-10000 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 1200 Ft/év,
    af) 10 000 m2 feletti hasznos alapterületű építmény esetén 1500 Ft/év.
b) az ingatlan-nyilvántartás szerint külterületen fekvő építmény vonatkozásában: 400,- Ft/év.

Az adót két egyenlő részben
     - március 15-ig ; és
     - szeptember 15-ig kell megfizetni.

Építményadó bankszámlaszám :11784009-15516006-02440000

 

Budapest Főváros XVI kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

Az építményadó alanyi adómentességi eseteit a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § és 3/A §-ai tartalmazzák.
Az építményadó tárgyi adómentességi eseteit a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. § és 13/A §-ai tartalmazzák.
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 26/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelete alapján mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. §és 13/A §-aiban felsoroltakon túl [2018.01.01 hatállyal]:
•    a magánszemély tulajdonában lévő lakás kizárólag azon helyiségei, melyek a lakhatás feltételeit biztosítják,
•    a magánszemély tulajdonában lévő üdülő,
•    a magánszemély tulajdonában, társasház közös tulajdonában, lakásszövetkezet tulajdonában lévő gépjárműtároló, kivéve, ha annak bármilyen módon történő hasznosításából a tulajdonosnak jövedelme, bevétele származik,
•    az elsődlegesen lakhatás céljából alapított társasház közös tulajdonában, illetve lakásszövetkezet tulajdonában lévő építmény, ha bérbeadással, vagy egyéb módon nem hasznosítja, illetve abból nem jut bevételhez,
•    az ingatlan-nyilvántartás szerint légópince megnevezésű építmény, építményrész.

Budapest 16. ker. Település