Budapest 04. ker Bérlőtársi jogviszony létesítése

A bérlő és a vele jogszerűen együttlakó gyermeke, unokája, illetve szülője írásban együttesen kérhetik a bérbeadótól a bérlőtársi jogviszony létesítéséhez való hozzájárulást.
A bérbeadó a hozzájárulást akkor adhatja meg, ha a leendő bérlőtárs

Kulcsszavak: bérlőtárs, főbérlő, társbérlő, önkormányzati lakás, családtag, bérleti szerződés

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.

Kérelem benyújtása a bérbeadó írásbeli hozzájárulása érdekében
Nem adható meg a hozzájárulás, ha a kérelmező másik beköltözhető lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti-, használati- vagy bérleti jogával rendelkezik.

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.

Bérlőtársi jogviszony létesítése

Kérelmezők és a velük együtt lakó személyek 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolásai.

Házassági anyakönyvi kivonat másolata, vagy a bérlő és kérelmező rokoni kapcsolatának igazolása.

Lakbér és közüzemi szolgáltatók nullás igazolásai vagy részletfizetési megállapodások.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság

Önkormányzati lakásra – ha a bérlőkijelölésre jogosult eltérően nem rendelkezik – a házastársak közös kérelmére, bérlőtársi szerződést kell kötni.

A bérleti szerződésnek a felek közös megegyezéssel történő módosítása esetén vizsgálni kell a bérlő háztartása jövedelmi és vagyoni helyzetét. Csak a nem a szociális helyzet alapján történő bérbe adás szabályai szerint módosítható a bérleti szerződés, ha a bérlő személyében beálló változás következtében, a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételei nem állnak fenn.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről

Budapest 04. ker. Település