Szeged - Vásár, piac üzemeltetésének engedélyezése

Vásár, piac csak üzemeltetési engedély birtokában, bevásárlóközpont, helyi termelői piac csak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentést követően üzemeltethető.

Kulcsszavak: vásár, piac

Vásár, piac, bevásárlóközpont és helyi termelői piac üzemeltetését végezni kívánó Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges, jogszabályban meghatározott adatok körét és a mellékleteket a hivatal részére szükséges megküldeni hivatali kapun keresztül.

Tevékenység megtiltására, bírság kiszabására kerülhet sor.

Az engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő 20 nap. A kereskedelmi hatóság az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot nyilvántartásba veszi, melyről határozatot bocsát ki. A  helyi termelői piac, valamint bevásárlóközpont üzemeltetésre vonatkozó bejelentést a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba veszi, melyről a bejelentés egy példányának megküldésével értesíti a bejelentőt. A tevékenység vásár, piac esetében a jogerős üzemeltetési engedély birtokában, bevásárlóközpont, helyi termelői piac esetében pedig az üzemeltetésre irányuló szándék bejelentését követően folytatható.

Vásár, piac üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló kérelemhez (a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet - továbbiakban Korm. rendelet - 4. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazza):

-a területhasználat jogcímét igazoló okirat (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirattal együtt;

- vásár/piac üzemeltetésére való jogosultságot igazoló irat;

- Szeged Megyei Jogú Város Főépítészének tájékoztatása (kivéve: alkalmi – ünnepi - vásár) arra vonatkozóan, hogy a piac elhelyezésére szolgáló területen a településrendezési terv figyelembe vételével vásárrendezés, piactartás végezhető-e;

- vásár/piac méretarányos helyszínrajza az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;

- a vásár, piac működési rendje;

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot tud-e biztosítani;

- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklet XI.17. pontjában előírt szolgáltatási díj (30.000,-Ft) befizetését igazoló dokumentum;

- biztonsági terv (amennyiben fennállnak az 55/2009. Korm.r. 2.§ (3) bekezdésében leírtak).

Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentéshez (a Korm. rendelet 4/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazza):

- területhasználat jogcímét igazoló okirat (saját tulajdon, bérlemény, stb)

- Szeged Megyei Jogú Város Főépítészének tájékoztatása arra vonatkozóan, hogy a helyi termelői piac elhelyezésére szolgáló területen a településrendezési terv figyelembe vételével helyi termelői piac üzemeltethető-e.

Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentéshez (a Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazza):

- területhasználat jogcímét igazoló okirat (saját tulajdon, bérlemény, stb.)

A kereskedelmi hatósági eljárás illetékmentes.

 

Vásár, piac üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem esetében a közegészségügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében közreműködő szakhatóságként a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11)  jár el, melyért  30.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj átutalása szükséges a 10028007-00302584-00000000 számú számlára.

A vásár, a piac, a helyi piac, valamint a bevásárlóközpont nyilvántartásba vételével, és az ezek módosításával kapcsolatos hatósági ügyintézés illetékességi területe a Szeged város közigazgatási határán belüli terület. Kereskedelmi hatóságként a vásár, a piac és a bevásárlóközpont helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki a jogalkotó. Szeged MJV Jegyzője nevében Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Kereskedelmi és Kisvállalkozási Csoport jár el.

Szegedi Törvényszék

A már nyilvántartott üzemeltetési engedélyek és bejelentések adataiban történt változásokat haladéktalanul be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnak.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett fél az adott kereskedelmi ügytípusra vonatkozó kérelmet vagy bejelentést elektronikus az alábbi felületeken tudja ügyfél vagy cégkapuján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához benyújtani.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet

Szeged Település