Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának bejelentése

Az utazási vállalkozók kötelesek a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) bejelenteni. A BFKH az utazási vállalkozásokról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, melyek közül a közérdekből nyilvános adatokat naprakészen közzéteszi. Az utazási vállalkozók által tett bejelentésnek megfelelően a BFKH módosítja a nyilvántartásának adatait.

Kulcsszavak: Utazási iroda, adatváltozás, bejelentés, utazásszervezés, utazásközvetítés, utazásszervezői tevékenység, utazásközvetítői tevékenység, nyilvántartás, nyilvántartásba vétel

Budapest Főváros Kormányhivatala által az utazásszervezői és/vagy közvetítői tevékenységet végző vállalkozásokról vezetett nyilvántartásában szereplő utazási vállalkozó, annak képviselője vagy meghatalmazottja ill. törvényes képviselője.

Az utazási vállalkozónak be kell jelentenie Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes szervezeti egysége felé a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat. A különböző adatváltozások bejelentésének megtételéhez a vonatkozó szakmai weboldalról a www.mkeh.gov.hu oldalról e-nyomtatvány és nyomtatvány is letölthető. A bejelentésnek mindenképpen tartalmaznia kell:

A bejelentéshez mellékelni kell az egyes nyomtatványon is feltüntetett szükséges mellékleteket.

Az adatváltozás bejelentésének elmulasztása esetén a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala bírságot szabhat ki. A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha a szolgáltató ezt követően is elmulasztja a bejelentési kötelezettsége teljesítését, úgy a bírság összege a korábban kiszabott összeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

Amennyiben az adatváltozás a bejelentésének elmulasztása a tevékenység folytatására előírt feltételek hiányát (pl. tevékenységért felelős személy felmondása esetén másik megfelelő személy foglalkoztatásának hiánya) is jelenti, úgy a kereskedelmi hatóság a jogosultság megfelelő igazolásáig megtiltja a tevékenység további folytatását.

 

A szolgáltató az adatváltozást haladéktalanul köteles bejelentését megtenni a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé.

A bejelentés megfeleléséről a kereskedelmi hatóság 8 napon belül dönt. Bejelentés megfelelése esetén 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi az adatváltozást. A bejelentés nem megfelelése esetén a kereskedelmi hatóság a hiányok megjelölésével tájékoztatja a bejelentést tevő személyt, hogy bejelentése meg nem tettnek minősül és egyúttal figyelmezteti a bejelentés nélkül végzett tevékenység jogkövetkezményeire.

A módosuló adatok függvényében a következő dokumentumokat kell benyújtani:

Vállalkozás székhelyének, telephelyeinek és kapcsolódó adatai (telefonszám, fax szám, esetleg cégjegyzékszám) megváltozása vagy email változás esetén elegendő az adatváltozás tényének bejelentése és 10.000 Ft eljárási díj megfizetésének igazolása.

Vállalkozás nevének változása esetén a bejelentésen felül – amennyiben vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői tevékenységet végez - a vállalkozás új nevére megkötött vagyoni biztosíték igazolása és 10.000 Ft eljárási díj megfizetésének igazolása.

Vezető változás esetén:
• az új személy vonatkozásában a büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
• az új személy vonatkozásában a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat,
• nyilatkozat a vezető tisztségviselők, vezető beosztású munkavállalók, egyéni vállalkozók részéről a személyes adatok kezeléséről, 
• 10.000 Ft eljárási díj megfizetésének igazolása.

Tevékenységért felelős személy változása esetén:
• az új személy vonatkozásában a büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
• az új személy vonatkozásában a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat,
• nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről,
• hetente legalább húsz órában történő foglalkoztatásának igazolása a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló irat megküldésével,
• szakirányú képesítését, C1 típusú (felsőfokú) nyelvismeretét (nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítványának meglétét igazoló okirat), valamint a releváns szakmai gyakorlatát igazoló iratok együttese (előzőek nem vonatkoznak azon tevékenységért felelős személyre, aki 2015. szeptember 1. előtt a Kormányhivatal vonatkozó nyilvántartásában már szerepelt tevékenységért felelősként)
• 10.000 Ft eljárási díj megfizetésének igazolása.

Tevékenységi kör módosulása esetén
képviseletre jogosult nyilatkozata arról, hogy az utazási vállalkozó utazásszervező tevékenységével összefüggésben a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti tevékenységtől eltiltás feltételei nem állnak fenn, ellene végrehajtási eljárás nem folyik,

10.000 Ft eljárási díj megfizetésének igazolása

Utazásszervezői tevékenységre történő módosítás esetén az előzőken túl:

1. Nyilatkozat a tervezett árbevételről

2. Nyilatkozat a garantált szerződésekről

3. Nyilatkozat a nem menetrend szerinti járatú repülőgép igénybe vételéről

4. Nyilatkozat az utazási csomag személyszállítási eleméről

5. Nyilatkozat a vagyoni biztosíték növeléséről (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) szerinti nyilatkozat)

6. A biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban, eredetiben v. hitelesített másolatban

7. Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) pontja vonatkozásában (eredeti), és/vagy vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. c) pontja vonatkozásában (eredeti)

8. Személyszállítást (repülőjárat, közúti, vasúti illetve vízi) is tartalmazó utazásszervezői tevékenység kapcsán a biztosítás megkötésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 9/A. §-a vonatkozásában

9.Nyilatkozat a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (2), (3) bekezdései alapján

 

Valamennyi eset vonatkozásában, amennyiben az ügyfél az adott iratot másolatban csatolja:
• nyilatkozat arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.

A bejelentéshez 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését kell igazolni.

A befizetést:

  1. fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás), 
  2. készpénz-átutalási megbízás, vagy 
  3. az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) útján

kell teljesíteni az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653- 00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlája javára. 

Az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében a díjfizetési kötelezettségek teljesítésére az 1. és 3. pont szerint van lehetőség.

A kereskedelmi hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

A gazdasági társaságok kötelesek ügyeiket elektronikusan intézni.

Általános nyomtatvány a 365/2016.(XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott egyes hatósági feladatokkal összefüggő hatósági eljárásokhoz

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

 

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII.21) NGM rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek  a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.

BFKH KHENF