ZALAEGERSZEG – A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ KUTAK (ÁSOTT KUTAK, FÚRT KUTAK) VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ÉS FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

Kulcsszavak: A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ KUTAK (ÁSOTT KUTAK, FÚRT KUTAK) VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ÉS FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

Az ügyfelek postai úton, elektronikus úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen nyújthatnak be kérelmet. (Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. Telefon: 92/502-182)

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab)  épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény.

 

Kérelem letölthető (a benyújtandó mellékleteket lásd - "Benyújtandó dokumentumok" címszó alatt:

Ásott kutak esetében: 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31301/ASOTT_Kut_vizjogi_uzemeltetesi_es_fennmaradasi_engedelyezes_KERELEM.pdf

Fúrt kutak esetében:

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31303/FURT_Kut_vizjogi_uzemeltetesi_es_fennmaradasi_engedelyezes_KERELEM.pdf

 

A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt:

 - elektronikus úton https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_TELEPULESUZEM&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A kérelmet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. címre kell benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. cím alatt nyújtható be.

Ügyintézési határidő: Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei alapján hiánypótlásra nincs szükség és a kérelem elbírálható, úgy a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül döntést hoz a hatóság, egyéb esetben 60 napon belül.

Ásott kutak esetében:

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31301/ASOTT_Kut_vizjogi_uzemeltetesi_es_fennmaradasi_engedelyezes_KERELEM.pdf

Benyújtandó mellékletek (ásott kutak esetében):

1. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét igazoló dokumentum.

2. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

 

 

Fúrt kutak esetében:

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31303/FURT_Kut_vizjogi_uzemeltetesi_es_fennmaradasi_engedelyezes_KERELEM.pdf

Benyújtandó mellékletek (fúrt kutak esetében):

1. Házi ivóvízigény célú vízkivétel esetén a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét igazoló dokumentum.

2. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

3. Vízjogi létesítési engedély alapján történt kivitelezés esetén a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is -, a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével, az végezheti, aki

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, valamint

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

Az eljárás illetékmentes a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b.) pontja alapján.

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe.

Az ügyet intéző szerv: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport.

Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

Fellebbezés:  A fellebbezés 1 példányban Zala Megyei Kormányhivatalhoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címezve, de az első fokon eljáró hatóságnál – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjénél (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) postai vagy elektronikus úton terjeszthető elő. A fellebbezés elektronikus úton e- papírszolgáltatással a https://epapir.gov.hu oldalról ügyfélkapus bejelentkezéssel nyújtható be. A fellebbezés illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése és a 2. melléklet XIII./18. pontja alapján.

Ásott kutak esetében: 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31301/ASOTT_Kut_vizjogi_uzemeltetesi_es_fennmaradasi_engedelyezes_KERELEM.pdf

Fúrt kutak esetében:

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31303/FURT_Kut_vizjogi_uzemeltetesi_es_fennmaradasi_engedelyezes_KERELEM.pdf

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

72/1996. (V.22.) Korm.rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

101/2007. (XII.23.) KVVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Zalaegerszeg Település