Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása

A középiskolai nappali képzésben résztvevő és érettségi vizsgára készülő tanulókra vonatkozóan az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra ún. közösségi szolgálat teljesítése.
A középfokú intézmény feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése. A közösségi szolgálatot a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (2) bekezdésében felsorolt területeken kell elvégezni.

Kulcsszavak: Közösségi szolgálat, mentor, közösségi szolgálati napló

Középfokú intézmény 9-12. évfolyamos, érettségi előtt álló tanulói és kiskorú tanuló esetén annak törvényes képviselői.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A feladat teljesítését a fogadóintézmény kijelölt munkatársa a napló vonatkozó oszlopában aláírásával igazolja. A közösségi szolgálat dokumentálására vonatkozó tudnivalókról a köznevelési intézmény ad tájékoztatást.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§ (4) bekezdése szerint a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve

a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

A közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat a 2011. évi CXC. törvény, és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza, valamint a feladatra vonatkozó ügyintézési határidőket a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), Házirendje, illetve a Pedagógiai Programja szabályozza.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény

Az iskola döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá a tanulói jogviszony, létesítésével, megszüntetésével érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet - a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével - az iskolaszék, ennek hiányában, a szülői közösség és nevelőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá –a jogszabályban meghatározott kivétellel– az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

7/2015. (XI. 19.) BM OKF utasítás a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről

KK