Budapest 11 Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.
 

Kulcsszavak: telekadó

Alanya: Az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Ha az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalanya
 

Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pl. vásárlás, eladás, használatba vétel stb.) követő tizenöt napon ​belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzati adóhatóságához. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, illetve az adó tárgyban nem következik be adókötelezettséget érintő változás (pl.: telekalakítás).

Adóügyekben a gazdálkodó szervezetek, valamint  az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek  elektronikus kapcsolattartásra  és elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A benyújtandó nyomtatványok az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az Telekadó ügytípusnál kiválaszthatók.

Az elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek  (pl.: magánszemélyek) szabadon rendelkezhetnek  az adóhatósággal történő kapcsolattartás módjáról,  a Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.
 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében:

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettő százezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.
 

Az adókötelezettség keletkezéséről, illetve változásáról, az annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig - kell az adatbejelentést teljesíteni.

Az adófizetési kötelezettséget félévenként két egyenlő részletben kell megfizetni, melyek esedékessége:

I. félév március 15.-e

II. félév szeptember 15.-e*

Év közben történő adófizetési kötelezettség megállapítása esetén a fizetési határidőket az előíró határozat tartalmazza.
 

Adatbejelentés a telekadóról
 

A telekadó alapja: a telek négyzetméterben számított területe

 A telekadó mértéke 287 Ft/m2

Az adót két egyenlő részben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni. Év közben történő adófizetési kötelezettség megállapítása esetén a fizetési határidőket a határozat tartalmazza

 Telekadó bankszámlaszám: 11784009-15511001-02510000
 

Budapest Főváros XI kerület Újbuda Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője
 

Az önkormányzati adóhatósági döntés elleni fellebbezés, jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő testületének az építmény-, és telekadóról szóló 41/2010 (XII.20.) önkormányati rendelet

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény  Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
 

Budapest 11. ker. Település