Kéretlen hirdetés (spam) bejelentése

Az Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek a szolgáltatás használatával bejelenthetik a természetes személyek részére elektronikus úton (SMS, fax, e-mail) küldött, kéretlen hirdetéseket a Nemzeti Média-és Hírközlési hatóság (a továbbiakban: NMHH) felé.

Kulcsszavak: NMHH Kéretlen hirdetés Spam

természetes személyek

Kéretlen elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos bejelentést tehet, melynek módjai:

A kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos eljárás a jogsértő elektronikus hirdetés közzétételét követő 1 éven belül indítható meg. Az eljárás során hiánypótlásra felhívásra legfeljebb 2 alkalommal van lehetőség.

Kéretlen hirdetést bejelentő űrlap

A bejelentés megtétele illetékmentes.

A konkrét, egyedi panaszügyben benyújtott kérelem illetékköteles (3 ezer forint).

NMHH: eljárása kérelem alapján, vagy (bejelentés, illetve saját hatáskörben észlelés nyomán) hivatalból indulhat.

Mely esetben nem rendelkezik hatáskörrel az NMHH?

A fenti esetekben a spamszűrő alkalmazások és a számítógép tűzfala lehet megoldás, valamint az, ha bizalmasan kezeljük az e-mail címünket.

Polgári jogi igényét közvetlenül a bíróság előtt érvényesítheti.

Hogyan közölhető a reklám a címzettel?

Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

 

Milyen feltételei vannak a hozzájárulásnak?

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a továbbiakban nem közölhető.

 

Küldhető-e reklámküldemény a címzett hozzájárulása nélkül?

Címzett reklámküldemény természetes személy, mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.

A visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének a megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

 

Mit tehet az NMHH az elektronikus hirdetésküldésre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén?

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

NMHH