MISKOLC - Telekadó

A helyi adókról szóló törvény szabályaival összhangban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének telekadóról rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Kulcsszavak: MISKOLC - Telekadó

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Az adókötelezettség 

Az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

 

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell telekadó adatbejelentését teljesítenie.

 

Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól a magánszemély adóalany, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az adatbejelentést joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek papír alapon is benyújthatják az adatbejelentést.

Az önkormányzati adóhatóság, a hatáskörébe tartozó adókra, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változás-bejelentési) nyomtatványait.

Az önkormányzati adórendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany az adatbejelentési kötelezettségét, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon, elektronikus úton – egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén papíralapon is – teljesítheti.

Az adóhatóság a kötelezettségek megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentését teljesítenie.

Az adózónak a telekadót minden év június 15. és december 15. napjáig két egyenlő részletben kell megfizetnie.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

A Pénzügyminisztérium honlapján az alábbiakban érhetőek el a nyomtatványok.

 

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Telekadó ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése               Ágazat                     Ügytípus

Adatbejelentés a telekadóról                             Adóügy                     Telekadó

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

A telekadó összegét és a fizetési határidőt az önkormányzati adóhatóság határozatban közli az adó alanyával.

Az eljárás díj, illeték és költségmentes.

Az adózónak a telekadót minden év június 15. és december 15. napjáig két egyenlő részletben kell megfizetnie.

A fizetési kötelezettséget az önkormányzat 10700086-42689106-75900005 számú telekadó beszedési alszámlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell teljesíteni.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

(Az önkormányzati adóhatósági jogkör címzettje az önkormányzat jegyzője.)

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MISKOLCADK

KRID azonosító: 725084938

Az adóhatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az adóhatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

 

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

A Rendeletben foglaltak szerint, az adó alapja az telek m2-ben számított alapterülete.                    

 

A helyi adókról szóló törvény alapján mentes az adó alól:

a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,

b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,

c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,

d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

 

A fentieken túlmenően a Rendelet alapján mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló telek. Az adó alanya a vállalkozó, amennyiben a magánszemély tulajdonában álló teleknek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja.

Több tulajdonos esetén az adómérték az adóköteles adóalap egésze után kerül
meghatározásra.

 

A fizetési kötelezettség teljesítéséhez az Önkormányzati Adóhatóság bankszámlaszámai.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Miskolc Település