Bányaművelési térképi állományok megküldése az SZTFH részére (SZTFH)

A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 19/2022. (I. 28) SZTFH rendelet 20. § (8) bekezdése alapján a bányaművelési térképet és az (5) - (7) bekezdés szerinti munkarészeket a bányatelek átruházása esetén, illetve szükség szerint, de legalább a tárgyév január 1. napja és április 1. napja között ki kell egészíteni és minden év április 20-ig a bányafelügyeletnek digitálisan és papír alapon, nyomtatott formátumban meg kell küldeni a helyszíni mérések időpontjának megjelölésével.

Kulcsszavak: bányaművelési térkép; bányavállalkozó; bányatelek; közigazgatási szankciók nyilvántartása

A bányaművelési térképek megküldéséért a Bányavállalkozó a felel.  A hites bányamérő által aláírt (hitelesített) térképi állományt a saját nevében eljáró személy (Bányavállalkozó), vagy annak meghatalmazottja is feltöltheti az elektronikus feltöltő rendszeren keresztül.

Térképfeltöltés:

Első alkalommal regisztrálni kell az https://mbfsz.gov.hu/ honlapon. Ha a Bányavállalkozó saját maga kívánja végezni a feltöltést akkor egy Nyilatkozatot, ha más személy végezné a feltöltést, akkor egy Meghatalmazást kell elküldenie a regisztrációs e-mail címmel együtt a zoltan.maracsik@sztfh.hu e-mail címre. Az adatok rendszerbe állítása után az SZTFH egy e-mailt küld a feltöltőnek, hogy a rendszer a feltöltésre készen áll. Változás esetén, - a változás függvényében - új Meghatalmazás küldése, vagy új regisztráció és a régi regisztrációs adatok törlése válhat szükségessé.

Az április 20.-i határidőt követően a bányatérkép meg nem küldése esetén az SZTFH határozatban figyelmezteti és új határidő megadásával kötelezi a Bányavállalkozót a térképi állomány megküldésére. Ezen határidőnek a lejárata után; nem, vagy késedelmes teljesítés esetén a Bányavállalkozó bírsággal szankcionálható, amely - a bírság összegének egyidejű emelésével - ismételten kiszabható.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény értelmében figyelmeztetés és bírság kiszabása esetén is az ügyirat és a Bányavállalkozó adatai bejegyzésre kerülnek a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába.

Normál esetben: A 19/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 20. § (8) bekezdése alapján minden év április 20. (Továbbá a bányatelek átruházása esetén, illetve szükség szerint.)

Regisztrációkor és változtatáskor, a regisztrációs e-mail cím megküldésével együtt:

Nyilatkozat: A Bányavállalkozó nyilatkozik arról, hogy a jogosultságába tartozó bányatelkek digitális állományát saját maga tölti fel az MBFSZ rendszerére , vagy

Meghatalmazás: A Bányavállalkozó meghatalmazza -t, hogy a Bányavállalkozó nevében, vagy helyett eljárva feltöltse az alábbi bányatelkek digitális állományát

Térképfeltöltéskor: Digitális állomány, mindent fel kell tölteni, amit a hites bányamérő átad a feltöltéshez. (Minimum 1 db dwg/dxf AutoCad fájl, 1 db pdf térképfájl, 1 db txt/doc/excell fájl koordináta jegyzék. Mindegyikből lehet egynél több is. Csomagolva zip, vagy rar fájlként is feltölthető).

Nincs, kivéve bírság kiszabása esetén

Eljáró és nyilvántartást vezető szerv a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH)

Felettes szerv: - (Magyar Országgyűlés)

A bejelentés elutasítása esetén: A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban a kézhezvételt követő 30 napon belül közigazgatási per indítható a hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéken. A keresetlevelet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A bírósággal való (kötelező vagy választott) elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél kizárólag elektronikus úton nyújtható be a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága hivatali kapujára (KRID azonosító: 469506375; címzett rövidített neve: SZTFH hivatali kapu). Amennyiben a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (111.18.) IM rendeletének 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további tájékoztatás: http://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-egyes-ugyfajtakban). A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban, ha szükségesnek tartja, illetve a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonnali jogvédelem keretében azonban kérhető a halasztó hatály elrendelése. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

Kapcsolódó SZTFH ügyleírás oldal: https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfhep04/

Amennyiben meghatalmazott jár el, az űrlaphoz meghatalmazás is csatolandó.

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

2021. évi XXXII. törvény a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

19/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

SZTFH