VESZPRÉM – LAKOSSÁGI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ TÁMOGATÁS

A lakossági szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj támogatás (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésével járó költségek csökkentésére, a szociálisan rászorultak részére nyújtott rendszeres és/vagy hulladékgyűjtő edény cseréjéhez egyszeri alkalommal nyújtott települési támogatás.

Kulcsszavak: hulladék, szemét,

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen a városban élő személy, akinek háztartásában:

a) az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és

b) a jövedelem kizárólag öregségi nyugdíjból, özvegyi nyugdíjból, rokkantsági ellátásból vagy rehabilitációs ellátásból származik.

A támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelem benyújtása folyamatos.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány/ e-papír.

Kérelem hulladékkezelési közszolgáltatási díj, és/vagy hulladékgyűjtő edény cseréjéhez nyújtott támogatás megállapítása iránti kérelem

Igazolás a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

A hulladéktároló edény cseréjéhez a 60 literes zárt szabványos gyűjtőedény megvásárlását igazoló, és a kérelmező nevére szóló három hónapnál nem régebbi keltezésű számlát.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A döntés ellen Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni a közlésétől számított 15 napon belül.  A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A közszolgáltatási díj támogatás összege havi 1.000 Ft.

Fentieken kívül kérelemre egyszeri 3.000 Ft összegű támogatás állapítható meg annak a közszolgáltatási díj támogatásra jogosultnak, aki a nevére szóló három hónapnál nem régebbi keltezésű számlával igazoltan a 120 vagy 240 literes hulladékgyűjtő edényét zárt, szabványos 60 literes gyűjtőedényre cseréli.

A közszolgáltatási díj támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően egy évre kell megállapítani.

A közszolgáltatási díj támogatás háztartásonként egy személy részére állapítható meg.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 Ft.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

Veszprém Település