Szén-dioxid földalatti tárolási engedélyezéssel kapcsolatos ügyek (SZTFH)

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény III. Rész Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására vonatkozó szabályokban meghatározott széndioxid-áramoknak a földfelszín alatti geológiai formációkba történő besajtolására az ott megvalósuló tárolással együtt tevékenység bányafelügyeleti engedélyezése.

Kulcsszavak: Szén-dioxid, földalatti tárolás, elhelyezés

A kérelmezőre az alábbi feltételek vonatkoznak:

a) rendelkezik a tárolási tevékenységre végleges környezetvédelmi engedéllyel vagy végleges egységes környezethasználati engedéllyel,

b) az üzemeltetésre és az ellenőrzésre műszakilag felkészült,

c) a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos munkát végző személyek számára biztosítja a szakmai és műszaki képzést és továbbképzést,

d) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-ában felsorolt feltételeket teljesíti, és ezt 30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja, vagy

f) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

A kérelem benyújtását az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír; e-ügyintézés) keretén belül kell teljesíteni az SZTFH részére a Bányászat és Földtan (SZTFH) ügyek témacsoport, Szén-dioxid földalatti tárolási engedélyezéssel kapcsolatos ügyek ügytípus alkalmazásával.

A kéreleműrlap benyújtását követően a dokumentáció benyújtására a személyes ügyintézés menüpont alatt található elérhetőségen van lehetőség.

A bányafelügyelet a tárolásra vonatkozó engedély iránti kérelmet és annak mellékleteit a beérkezéstől számított 30 napon belül megküldi az Európai Bizottságnak. A bányafelügyelet a határozat meghozatala során a Bizottság véleményét figyelembe veszi. A bányafelügyelet a végleges tárolásra vonatkozó engedélyben foglaltakról és ha a Bizottság véleményétől eltért, az eltérés indokairól a tárolási engedély véglegessé válásától számított 15 napon belül értesíti a Bizottságot.

A tárolásra vonatkozó engedély iránti kérelem tartalmazza:

a) a leendő üzemeltető nevét és címét vagy székhelyét,

b) a kutatási zárójelentést,

c) a tárolóhely és a tárolókomplexum körülhatárolását és adatait, valamint a tárolás várható biztonságosságának értékelését az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetekkel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 29/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 3. melléklet alapján,

d) a szén-dioxid lezárást követően várható tulajdonságára vonatkozó modellt,

e) a besajtolni és tárolni kívánt szén-dioxid összmennyiségét, a várható forrásokat és szállítási módokat, a szén-dioxid áramok összetételét, a besajtolási sebességet és nyomást, valamint a besajtoló-berendezések elhelyezkedését,

f) a jelentős rendellenességek megelőzésére irányuló intézkedések leírását,

g) az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetekkel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 29/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 3. melléklet 3. pontja szerint elvégzett kockázatértékelési elemzéssel összhangban a 4. melléklet szerint elkészített monitoringtervre vonatkozó javaslatot,

h) a korrekciós intézkedési tervre vonatkozó javaslatot,

i) a bezárást követő időszakra a 4. melléklet szerint készített előzetes tervre vonatkozó javaslatot, valamint

j) a tárolási tevékenység leírását az alábbiak szerint:

ja) az üzemeltetés helyére, a tárolóhely és a tároló-komplexum kialakítására és méretére vonatkozó információkat és

jb) a jelentős kedvezőtlen hatások elkerülésére, csökkentésére és a lehetőség szerinti ellensúlyozására tervezett intézkedések leírását.

A tárolásra vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a pénzügyi biztosíték összegére vonatkozó költségszámítást, a biztosítékadás módjára vonatkozó javaslatot,

b) a tárolási tevékenységre vonatkozó végleges környezetvédelmi engedélyt vagy végleges egységes környezethasználati engedélyt,

c) a leendő üzemeltető műszaki alkalmasságának igazolását,

d) az üzemeltetésben részt vevő személyek végzettségének és szakmai gyakorlatának igazolását,

e) a leendő üzemeltetőnek a földalatti gáztárolás, a szénhidrogén bányászat vagy a szén-dioxid besajtolás területén szerzett gyakorlatának bemutatását, valamint

f) a tárolóhely az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetekkel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 29/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 10. § szerint elkészített térképét.

Szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárások:

Földtani kutatás engedélyezése 53.000   Ft,          

Földtani kutatási engedély módosítása  37.000   Ft,

Földtani kutatási engedély átruházásához történő hozzájárulás  50.000 Ft, Tárolás engedélyezése              152.000 Ft,

Tárolási engedély módosítása    105. 000 Ft,        

Bezárás engedélyezése  152.000 Ft

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH)

Felettes szerv: - (Magyar Országgyűlés)

Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén hozott határozat esetén: A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban a kézhezvételt követő 30 napon belül közigazgatási per indítható a hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéken. A keresetlevelet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A bírósággal való (kötelező vagy választott) elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél kizárólag elektronikus úton nyújtható be a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága hivatali kapujára (KRID azonosító: 469506375; címzett rövidített neve: SZTFH hivatali kapu). Amennyiben a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (111.18.) IM rendeletének 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további tájékoztatás: http://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-egyes-ugyfajtakban). A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban, ha szükségesnek tartja, illetve a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonnali jogvédelem keretében azonban kérhető a halasztó hatály elrendelése. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

Amennyiben meghatalmazott jár el, az űrlaphoz meghatalmazás is csatolandó.

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

2021. évi XXXII. törvény a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

29/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetekkel kapcsolatos részletes szabályokról

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

SZTFH