SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Adóügyek – Építményadó

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az illetékességi területére kiterjedően a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján építményadót vezetett be. Az építményadó kötelezettség a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrészek után áll fenn.

Kulcsszavak: adó, Szombathely, építményadó

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon ​belül (legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig) kell építményadó adatbejelentést benyújtania adóhatóságunkhoz. Nem kell újabb adatbejelentést teljesíteni mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezetek (jogi személyek, egyéni vállalkozók) valamint ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek az ügy kezdeményezéséhez szükséges űrlapokat az E-önkormányzat portálon találják. A felület használatát tájékoztató segíti. Ügyfélkapus bejelentkezést követően bejelentkezett felhasználóként az önkormányzat teljes ügyindítási folyamata elérhető az Ön számára. Megnyithatja, kitöltheti és beküldheti az űrlapot az Ön által már kiválasztott önkormányzathoz. Amennyiben képviselőként jár el, úgy ügy indításához először a SZEREPKÖRVÁLTÁS menüpontban válassza ki a kívánt képviseletet. Saját névben eljárva ezt nem kell megtennie. 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat kiválasztása után az „Ügyindítás” menüpontba kell belépnie.
A kérelem benyújtásához az alábbi űrlapot kell kiválasztania:
Ágazat: Adóügy
Ügytípus: Építményadó
Űrlap megnevezése: Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
Az űrlapot az online kitöltést követően az „Űrlap beküldése” menüpontból tudja továbbítani adóhatóságunk részére.

Magánszemélyek papír alapon (postán vagy személyesen) is benyújthatják adatbejelentésüket a szombathely.hu oldalon található nyomtatvány kitöltésével és adóhatóságunkhoz történő eljuttatásával. Adatbejelentési nyomtatvány az ügyfélszolgálaton is biztosított. Elérhetőség: Adóhatóság adatai

Az adóalanyoknak az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül (legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig) kell az építményadó adatbejelentést teljesíteniük.
Az ügyintézési határidő 30 nap.

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról.

Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó építményadó adatbejelentése alapján, kivetés útján, határozatban állapítja meg.Az építményadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig kell megfizetni Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 10918001-00000003-25300153 számú Építményadó számlájára.
Szombathelyen megállapított adómértékeket a lenti helyi adókról szóló 38/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján illetékmentes.
 

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője.

Az adóhatóság döntése ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Vas Megyei Kormányhivatalhoz (Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) címzett, de Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000,-Ft-ja után 400,-Ft, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb 500.000,-Ft, amely a 10918001-00000003-25300249 számú illeték beszedési számlára fizetendő.

Az építmény utáni adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik (pl. bontás, megsemmisülés) az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az E-önkormányzat portálon az „Ügyindítás” mellett lehetőség nyílik arra, hogy az „Adóegyenleg lekérdezés” menüpontban a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál nyilvántartott helyi adók aktuális egyenlegét megtekintsék. A folyószámla egyenleg a nap 24 órájában lekérdezhető. Az „Adók, díjak, illetékek befizetése” menüpontban pedig lehetőség van bankkártyával történő adóbefizetésre is.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

A helyi adókról szóló 38/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Szombathely Település