Energiahatékonyság - Energetikai auditálási tevékenység folytatásával kapcsolatos kérelem Gazdálkodó szervezet részére

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdés és (1a) bekezdés alapján kérelmezhető az űrlap segítségével.
 

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Energiahatékonyság, kérelem, auditálási tevékenység, regisztráció, adtváltozás, megszüntetés, hiánypótlás

Energetikai auditálási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat, amely

Az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditor kizárólag egy energetikai auditáló szervezettel állhat névjegyzékbevételt megalapozó jogviszonyban.

Az energetikai auditáló szervezet a bekövetkezéstől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak a névjegyzékben nyilvántartott adatai tekintetében bekövetkezett változást.
Ha az energetikai auditáló szervezet kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal a kötelezettség teljesítésére írásban felszólítja és 100 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja. A bírság ismételten kiszabható.

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek

16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. melléklet A) táblázat 3. sora alapján.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A határozat ellen közigazgatási per indítható a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül.

Az energetikai auditor mint gazdálkodó szervezet a Hivatal engedélye alapján láthat el energetikai auditálási tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól. A Hivatal az engedély iránti kérelem alapján – amennyiben a kérelmező eleget tesz a vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek – engedélyezi a kérelmező számára az energetikai auditálási tevékenység folytatását, valamint az engedélyező határozat véglegessé válásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi. 
Az energetikai auditáló szervezetek névjegyzékébe bejegyzésre kerülő energetikai auditáló szervezet az Ehat.tv. 21/B. § (21) bekezdés alapján külön kérelem és díjfizetés nélkül kerül felvételre az  energetikai szakreferens szervezetek névjegyzékébe. 

MEKH