25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet szerinti nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás módosítása.

A kötelezettnek a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul a BFKH-hoz  be kell jelentenie.

">

Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazóiról vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Az eljárás célja szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékek forgalomba hozatalára vonatkozó, a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet szerinti nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás módosítása.

A kötelezettnek a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul a BFKH-hoz  be kell jelentenie.

Kulcsszavak: illékony szerves vegyület (VOC); festékek, lakkok; VOC-tartalom.

Az ügyindításhoz jogosult ügyfél: az illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz, és már rendelkezik a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) által kiadott nyilvántartásbavételi számmal, és ezen nyilvántartás adataiban változás következett be.

A megváltozott adatok bejelentéséhez a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet 6. sz. melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani, az előírt adatokkal, mellékletekkel Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz.

A bejelentést a BFKH tudomásul veszi és a nyilvántartásban átvezeti, ha:

- a kötelezett megfizette az igazgatási szolgáltatási díjat, és ezt igazolni tudja.

A 25/2006. (II. 3.) Korm.rendeletben előírt kötelezettségek megsértése esetén a BFKH törli a kötelezettet a nyilvántartásból, továbbá a vállalkozás bírsággal sújtható a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól  szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján.

 

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezésétől számított 8/15 napon belül (8 napon belül - igazolás kiadása a bejelentésről; 15 napon belül – nyilvántartásba vétel)

Ha a bejelentés nem felel meg a 2009. évi LXXVI. törvény 22. §-ában meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a hatóság a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

Az ügyfélre vonatkozó határidő:

A nyilvántartásba vételkor közölt adatok körében történt változásokat haladéktalanul kell a BFKH-hoz bejelenteni, és kérni a bejelentett adatok módosítását vagy törlését.

 

Kérelem hatósági nyilvántartásba vételhez, módosításhoz - festékek és lakkok gyártása, forgalmazása

Kérelem a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet 6. sz. mellékletének rovatai szerint:

Papír alapú nyomtatvány:

https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=8990

vagy

https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=16374

Elektronikus úton benyújtható nyomtatvány: 

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh026_31.jar

A kérelmező, bejelentő neve, képviselőjének neve, címe vagy székhelye (irányítószám, város, utca, házszám), telefonszáma, fax száma, e-mail címe, internetcíme, cégjegyzékszáma, (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma), üzletének vagy telephelyének címe(i) (irányítószám, város, utca, házszám) szakképesítéssel rendelkező neve, a szakképesítés megnevezése.

Melléklet: Az eljárási díj befizetésének igazolása.

Igazgatási szolgáltatási díj, 40.000 Ft.

A fizetés módja:

Banki utalás Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára.

Az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Ig szolg díj”-ra, az ügykör megnevezésére (VOC adatváltozás bejelentése)  az ügyfél (vállalkozás) nevére hivatkozással, és az átutalást igazoló bizonylat másolatát a kérelemhez csatolva;

vagy 

a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül.

 

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály.

Jogorvoslati lehetőség nincs.

Szakmai irányításért felelős: az iparügyekért felelős miniszter.

 

Az engedéllyel rendelkezőkről Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, mely tartalmazza: a kötelezett megnevezése, székhelyének és telephelyének elérhetősége (postai cím, telefon, fax, elektronikus levelezési cím), nyilvántartási száma.

A nyilvántartást a BFKH a honlapján bárki számára ingyenesen és korlátozás nélkül elérhető módon folyamatosan közzéteszi.

A nyilvántartásba vételkor közölt adatok körében történt változásokat haladéktalanul kell a BFKH-hoz bejelenteni, és kérni az engedély módosítását vagy törlését.

A kérelmezőnek a tevékenység bejelentésekor sem adó, sem vámtartozása nincs.                       

Az illetékes jegyzőtől működési engedély ill. telepengedély beszerzése szükséges a vállalkozás indulása előtt mind kereskedés mint gyártás esetében.

A VOC módosítási kérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC 

http://mkeh.gov.hu/eljarasidij 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

 

Éves adatszolgáltatáshoz elektronikus nyomtatvány:

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh210_13.jar

az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet   

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet

54/2016. (XII.21.) NGM rendelet a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól                                                                                                                 

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése                                                                                                                                                                                   

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról                                                                                                                                                                                                      

 

BFKH KHENF