Budapest 11 Birtokvédelmi eljárás

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokos a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjetől 1 éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Kulcsszavak: birtokvédelem, birtokháborítás, birtoksértés

A birtoksértő magatartás megvalósulásának illetékességi területén a panaszos (a sérelmet közvetlenül elszenvedő) által beadott kérelemre indul meg az eljárás a birtoksértővel szemben.

Kérelmet nyújthat be, amelynek tartalmaznia kell: a kérelmező nevét, címét, aláírását, ha van, akkor a képviselője nevét, lakcímét (székhelyét)- meghatalmazását, ha van, akkor a képviselője nevét, lakcímét (székhelyét)- meghatalmazását, az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét), a birtokvitával érintett dolog megjelölését, a tényállás ismertetését, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője illetékességét megalapozó adatokat, a birtoksértés helyét, a birtoksértés idejét (folyamatos birtoksértő magatartás esetén a zavarás kezdeti időpontja az irányadó), a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője döntésére irányuló kifejezett kérelmet .

Az eljárási határidő a kérelem Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez történő megérkezését követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője tizenöt napon belül folytatja le. A birtokvédelmi eljárást a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé. Az eljárási határidőbe nem számít bele.  a) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez történő visszaérkezéséig terjedő időtartam, b) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez történő visszaérkezéséig terjedő időtartam, c) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam. Kijelölés esetén a kijelölt Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője vonatkozásában az eljárási határidő a kijelölő határozat átvételét követő napon újrakezdődik. A birtokos a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Az eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Az eljáró hatóság kijelölése és a végrehajtási határozat elbírálására Budapest Főváros Kormányhivatala jogosult. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője határozatát sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű fél ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságon indíthat keresetet. Az eljáró bíróság a Budai Központi Kerületi Bíróság.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtoklás kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője gondoskodik.

Birtokvédelmi kérelem, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője határozatának megváltoztatása iránt benyútható kereset.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

17/2015. (II.16.) Korm. rendelet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról,

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról,

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól.

Budapest 11. ker. Település