A területi szervezetek elnökségeinek tagsági jogviszonyt érintő hatósági döntése elleni fellebbezés elbírálása

A kamarai tagsági viszonnyal kapcsolatos ügyek elbírálása másodfokon, jogorvoslati eljárásban.

Kulcsszavak: tagsági viszonnyal kapcsolatos eljárás, fellebbezés, jogorvoslat, kereset

Az eljárások fellebbezésre jogosultjai.

A fellebbezést - formai kényszer nélkül - az első fokon eljárt területi szervezet elnökségénél kell benyújtani. A fellebbezésben új tény, körülmény, bizonyíték is előadható. A fellebbezésnek tartalmaznia kell az elsőfokú döntés által okozott jogsérelem leírását, illetve a kérelmet arra nézve, hogy a másodfokú hatóság mit tegyen az elsőfokú döntéssel. A fellebbezéshez az abban foglaltak alátámasztására szolgáló dokumentumokat is csatolni kell. A fellebbezés elektronikusan, postai úton, esetleg személyesen nyújtható be.

 

A fellebbezésre nyitvaálló határidő elmulasztása jogvesztéssel, a beadvány visszautasításával jár.

Az elsőfokú döntés kézhezvételétől számított 15 nap.

A fellebbezés, és a bizonyításhoz szükségesnek talált bármely irat.

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége (OE)

Az OE döntésének felülvizsgálata iránt a Fővárosi Törvényszékhez lehet fordulni keresettel.

ÁNYK űrlapok:

Beadvány a Magyar Orvosi Kamarához és területi szervezeteihez tagsági ügyben

Keresetlevél Magyar Orvosi Kamara határozatának bírósági felülvizsgálata közigazgatási perek szabályai szerint, igazgatási ügy

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény,

Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény,

 

MOKOE