Eplény-HALÁLESET BEKÖVETKEZTÉRE TEKINTETTEL NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Haláleset bekövetkeztére tekintettel települési támogatás állapítható meg az eltemettető részére.

Kulcsszavak: haláleset, temetés

Eplény község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személy, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő személy esetében a 600 %-át.

A támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

https://veszprem.hu/uegyintezes-uegyfelfogadas

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelmet a halálesetet követő harminc napon belül kell benyújtani.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány /e-papír.

Kérelem temetési költségek támogatásához

Igazolás a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

A kérelmező nevére kiállított temetési számla.

Halotti anyakönyvi kivonat másolata.

 

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

A döntés ellen Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közléstől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A rendkívüli települési támogatás összege:

a) koporsós temetés esetében 60.000 Ft.

b) hamvasztás esetében 40.000 Ft.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 Ft.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

 

Eplény Település