Érd - Rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott ellátások megállapítására (tanévkezdési támogatás)

A bölcsődei, óvodai nevelésben részt vevő, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermekek részére megállapítható támogatás a tanév kezdéséhez.

Kulcsszavak: tanévkezdés

 Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy,

- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 400%-át

A támogatás iránti kérelmet a honlapról letöltött formanyomtatványon elektronikusan (e-Papír), postai úton vagy papíralapon személyesen beadható ügyfélfogadási időben az Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Irodáján vagy az ügyfélszolgálaton.

Az ügyintézési határidő - sommás eljárás esetén nyolc nap

                                      - teljes eljárásban való elbírálás esetén hatvan nap

 Fellebbezési határidő   - tizenöt nap                                    

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § alapján.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § értelmében első fokon Érd Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani, a másodfokon eljáró szervnek címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 A kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember 30.

Tanévkezdési támogatás - kérelem

Érd Település