Érd - Tartós gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított települési támogatás (Ápolási támogatás)

18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozó otthoni ápolását, gondozását végző személy részére megállapított támogatás (továbbiakban: ápolási támogatás)

Kulcsszavak: Érd tartós beteg, ápolási támogatás, orvosi igazolás

 Az az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végzi, és akinek az ápolt Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, valamint az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250%-át

 A támogatás iránti kérelmet a honlapról letöltött formanyomtatványon elektronikusan (e-Papír), postai úton vagy papíralapon személyesen beadható ügyfélfogadási időben az Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán-szolgáltatási Főosztályán vagy az ügyfélszolgálaton.

 Az ügyintézési határidő - sommás eljárás esetén nyolc nap

                                        - teljes eljárásban való elbírálás esetén hatvan nap

 Fellebbezési határidő     - tizenöt nap                                    

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § alapján.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § értelmében első fokon Érd Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani, a másodfokon eljáró szervnek címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Az ápolási támogatás egy hónapra jutó összege, az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-a.

Az ápolási támogatás a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg egy év időtartamra. Az egy napra eső összeg a mindenkori támogatás havi összegének harmincad része.

Az ápolási támogatás ismételt megállapításához a jogosultnak új kérelmet kell benyújtania.

Az ápolási támogatás ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

Tartósan gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított települési támogatás – Kérelem

 

Érd Település