Tankötelezettség teljesítésének megkezdése 6 éves kor előtt

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet korábban eléri, a szülő kérelmére hatodik életévének betöltése előtt megkezdheti tankötelezettségének teljesítését az általános iskolában.

Kulcsszavak: tankötelezettség korábbi megkezdése

A tankötelezettség 6 éves kor előtt megkezdésére vonatkozó kérelmet a szülő/gyám nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz ügyfélkapun vagy postai úton. A kérelmek pontos kitöltése és a gyors ügyintézés érdekében javasolt az Oktatási Hivatal által közzétett űrlap használata. A kérelmeket január 18. napjáig lehet benyújtani.

Amennyiben a szülő/gyám a fenti határidőig nem nyújtja be a kérelmet, a nem tanköteles korú gyermek nem kezdheti meg 6 éves kora előtt tankötelezettségének teljesítését.

A kérelmek benyújtásának határideje január 18.

A Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül:

  1. ha a kérelem orvosolhatatlan hibában szenved, visszautasítja azt,
  2. ha a tényállás tisztázott (sommás eljárás), dönt,
  3. tisztázatlan tényállás esetén (teljes eljárás) kirendeli a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatot és/vagy egyéb eljárási cselekményt (pl. hiánypótlást küld stb.) hajt végre,
  4. teljes eljárás esetén az ügyintézési határidő 50 nap.

A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni.

A kérelemhez minden olyan dokumentum csatolható, amely a kérelemben foglaltakat igazolja: pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye, óvodai fejlődési napló, pedagógiai szakvélemény, szakorvosi igazolás stb.

Az Oktatási Hivatal az eljárása során azt vizsgálja, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet. Ha a szülő nem mellékel kérelméhez igazoló dokumentumot, vagy azokból nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani a gyermek fejlettségi szintjét, az Oktatási Hivatal pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről gondoskodik.

Amennyiben a kérelmet a gyám nyújtja be, a gyám kirendeléséről szóló döntést csatolni kell a kérelemhez.

Amennyiben a szülő/gyám helyett a törvényes képviselő megbízásából más személy nyújtja be a kérelmet, ahhoz csatolni kell a szülő/gyám által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

Az eljárás illetékmentes.

Oktatási Hivatal

A hivatal döntése ellen annak kézhezvételét követően 15 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a felperes lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint közigazgatási ügyekben illetékes Törvényszékhez kell címezni és az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.  A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni.

Meghatalmazás,

egyéb az ügyfél által az ügy kimenetele szempontjából relevánsnak tartott dokumentum.

Elektronikus űrlapkitöltő

OH