ÉRD - SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

A magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását - kérelmére -  az anyakönyvi szerv  (Budapest Főváros Kormányhivatala) engedélyezheti.

Kulcsszavak: Érd névváltoztatás, családi név; utónév

Kizárólag az érintett személyesen, meghatalmazott útján nem intézhető.

Kérelmét kizárólag személyesen, személyazonosságának és állampolgárságának igazolását követően terjesztheti elő. Személyazonosságát az alábbi okmányokkal igazolhatja:

személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély.

Állampolgárságát az alábbi okmányokkal igazolhatja:

személyigazolvány, útlevél, honosítási okirat, állampolgársági bizonyítvány.

 Külföldi állampolgárság esetén vagy személyazonosság igazolásának hiányában, vagy érvénytelen személyazonosító okmányok esetén, a kérelem nem terjeszthető elő. Amennyiben nem teljesíti törvényi feltételeket, a kérelem elutasításra kerül.

A név megváltoztatása iránti kérelmet az anyakönyvvezető 5 napon belül megküldi a névváltoztatásért felelős anyakönyvi szervnek.

A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési ideje 45 nap.

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegét (10 000 Ft) 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala alábbi számlára kell megfizetni.

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

A közlemény rovatban kérik feltüntetni a „névváltoztatás” megjelölést, továbbá a névváltoztatással érintett személy születési nevét. Ha az érintett házassági nevet is visel, akkor a házassági nevet is rögzíteni szükséges a születési név előtt, az ügyfél beazonosíthatósága érdekében.

Példák az átutalási megbízás közlemény rovatára:

Névváltoztatás Nagy Gézáné sz. Varga Irma

Névváltoztatás Kovács Géza

Névváltoztatás Kovács-Takács Anikó sz. Takács Anikó

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

A kérelmet az anyakönyvi szerv, Budapest Főváros Kormányhivatal Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztálya bírálja el országos hatáskörrel.

Fellebbezésnek helye nincs, közigazgatási per indítható.

 Főszabály szerint nem lehet engedélyezni:

  • a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett nevet,
  • történelmi nevet,
  • régies írásmóddal írott családi nevet,
  • az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatást és
  • személyhez fűződő jogot sértő családi nevet.

 

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselői együttesen terjeszthetik elő. Kiskorú gyermek esetében, akkor is szükséges a külön élő hozzájárulása a név megváltoztatásához, ha csak az egyik szülőnél van a gondozás, nevelés joga.

14. életévét betöltött kiskorúnak hozzá kell járulnia a névváltoztatáshoz.

Szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a névváltozással érintett családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülők kifejezetten nem kérik.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

Anyakönyvezni a szülők által meghatározott sorrendben legfeljebb két, a gyermek születési nemének megfelelő utónevet lehet a Nyelvtudományi Intézet által összeállított utónévjegyzékből. Az utónévjegyzéket a Nyelvtudományi Intézet a honlapján teszi közzé.

Ha a választott utónév nem szerepel az utónévjegyzékben, az érintett - jogszabályban meghatározott módon az anyakönyvi szerv közreműködésével - kérheti a Nyelvtudományi Intézet nyilatkozatát a kért utónév anyakönyvezhetőségéről. A Nyelvtudományi Intézet az anyakönyvi szerv megkeresésére harminc napon belül nyilatkozik, és ha a Nyelvtudományi Intézet nyilatkozata szerint az utónév anyakönyvezhető, azt az utónévjegyzékbe haladéktalanul felveszi

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Érd Település