Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – KÖZTERÜLET HASZNÁLAT- ÉPÍTŐANYAG- ÉS EGYÉB ANYAG TÁROLÁS, ÁLLVÁNYOZÁS

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához - építő- és egyéb anyagtárolás épület felújításához; parkolóhely, rakodóhely bérléséhez; közterületbe 20 cm-en túl benyúló tárgyakhoz kapcsolódó közterület használat igénybevételére, közforgalom elől el nem zárt magánterület használata - közterület-használat iránti kérelem benyújtása, hatósági szerződésbe foglalt közterület használati engedély szükséges, amely tartalmazza a használat részletes feltételeit.

Kulcsszavak: KÖZTERÜLET HASZNÁLAT- ÉPÍTŐANYAG- ÉS EGYÉB ANYAG TÁROLÁS, ÁLLVÁNYOZÁS

Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához - építő- és egyéb anyagtárolás épület felújításához; parkolóhely, rakodóhely bérléséhez; közterületbe 20 cm-en túl benyúló tárgyakhoz kapcsolódó közterület használat igénybevételére, közforgalom elől el nem zárt magánterület használata - közterület-használat iránti kérelem benyújtása, hatósági szerződésbe foglalt közterület használati engedély szükséges, amely tartalmazza a használat részletes feltételeit.

Kérelmezőnek közterület-használat bejelentési kötelezettsége van az építő- és egyéb anyag 48 órát meg nem haladó tárolása esetén is (a használat időtartamának év, hónap, nap, óra pontos megadása szükséges), ha annak időtartama 1 hónapon belül nem haladja meg a 48 órát és a közúti forgalmat nem akadályozza.

A közterület használata esetén a közterület tulajdonosával kérelemre közterület-használati szerződés megkötése szükséges, melyben megállapított közterület-használati díj megfizetésével, aláírt hatósági szerződés visszaküldésével válik jogosulttá a kérelmező a terület használatára.

Gazdasági társaság, társadalmi vagy egyéb szervezet, valamint egyéni vállalkozó a kérelmét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése értelmében a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztály részére kizárólag elektronikus módon terjesztheti elő.

Természetes személy a hatályos jogszabályok értelmében (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdés és 10. §) – a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztálya Kommunális és Környezetvédelmi Iroda részére szóló kérelmét/beadványát személyesen, postai úton vagy elektronikus módon terjesztheti elő.

A közterülethasználati kérelmet a közterület-használat tervezett megkezdése előtt kell benyújtani. Ügyintézési határidő 8 nap, 60 nap.

Szükség esetén csatolandó:

A közterület használatért fizetendő díjak mértékét a közterület használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31) önkormányzati rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A közterület használattal kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.

A közterület-használat tárgyában hozott döntések ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűléséhez lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni.

A közterület használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Szombathely Település