VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-és kisvállalkozások számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához,továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával.

Kulcsszavak: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 és TEÁOR 1102 kód alá tartozó) tevékenységüket fejlesztőtámogatást igénylő. 
1.Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a.a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi-vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
b.a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termékfeldolgozására irányul.
2.Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a.a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
b.a támogatással érintett tevékenysége AnnexI. termékfeldolgozására irányul;
c.a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
3.Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.  
Konzorciumnak a 272/2014 Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §nak megfelelő olyan együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner illetve kapcsolódó vállalkozásai. 
 A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltételei: 
a) A konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfél. b) Konzorcium esetén a tagoknak külön-külön meg kell felelniük a rájuk vonatkozó feltételeknek, tehát mezőgazdasági termelő esetében a Felhívás 4.1.1. pontjában, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetében a Felhívás 4.1.2. pontjában előírt feltételeknek. Amennyiben egy konzorcium akár csak egyetlen tagja mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-és kisvállalkozás, úgy a konzorcium a támogatással érintett projekt keretében csak Annex I. terméket állíthat elő. 
 
Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. 
 
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl kormányhatározat) csatolta. 

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:
EZEN A HONLAPON
A felhívás elérhetősége: 
EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások
Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF