Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása

A magyar köznevelési intézményekben lehetőség van arra, hogy a tanuló, vagy kiskorú tanuló esetén annak törvényes képviselője kérelmet nyújtson be a szakmai képzés kivételével az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentése érdekében, amennyiben a tanuló jogszabályban meghatározott helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató indokolt esetben a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól. Az általános iskolában a 16 óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alóli felmentéssel kapcsolatban az iskola igazgatója tud tájékoztatást adni.

Kulcsszavak: Felmentés, mentesség

A magyar köznevelésben adott köznevelési intézménnyel tanuló jogviszonyban lévő tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője.

A tanulónak, vagy kiskorú esetén a tanuló törvényes képviselőjének kell benyújtani a felmentésre vonatkozó kérelmet. A kérelemhez csatolni szükséges az intézmény által meghatározott, felmentés alapjául szolgáló dokumentumokat.

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A kérelmet jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozás esetén a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. 

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

A tanuló, a szülő, a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

KK