CSURGÓ-RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást állapíthat meg:

·       a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére,

·       b) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatásra,

·       c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra,

·       d) rendkívüli méltánylást érdemlő esetben.

Kulcsszavak: segély, támogatás

Csurgó Város közigazgatási területén élő személyek.

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg.

A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését, vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül dönteni kell.

KÉRELEM: Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2. melléklete

Kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat és a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat. 

A kérelem elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges.

Űrlap megnevezése: Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem

A kérelem benyújtása illetékmentes.

A Képviselő-testület a rendkívüli települési támogatás megállapításához, elutasításához kapcsolódó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

Képviselő-testület

A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 4.000 Ft és a 8.000 Ft-ot nem haladhatja meg (kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás)

Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára rendkívüli települési támogatás egy naptári éven belül maximum két alkalommal adható azzal, hogy egy naptári negyed éven belül támogatás csak egy alkalommal állapítható meg.

A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 3 hónapon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési támogatás - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg.

A Képviselő- testület rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

Az Önkormányzat kérelemre, -évente legfeljebb két alkalommal- rendkívüli méltánylást érdemlő esetben méltányossági rendkívüli települési támogatást nyújthat azon életvitelszerűen a településen lakó személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori garantált bérminimum havi bruttó összegét nem haladja meg.

Rendkívüli méltánylást érdemlő esetnek számít különösen:

A támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően.

·Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

·1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Csurgó Település