VESZPRÉM - Hatósági bizonyítvány kiállítása rendeltetési egységekkel összefüggésben

A Polgármester a rendeltetési egységek változását, módosítását követően hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárást folytat le az ingatlannyilvántartásban történő átvezetés céljából. Az eljárás az építtető/tulajdonos kérelmére indul.
 

Kulcsszavak: településkép, hatósági bizonyítvány, főépítész, VMJV Önkormányzata, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, polgármester

Bármely természetes vagy jogi személy.

A kérelmet és a hozzá tartozó dokumentációt Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteréhez kell benyújtani a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által alkotott, a településkép védelméről szóló 23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tkr.) 10. melléklet szerint.

Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki.

Kérelem (Tkr 10. melléklet)

 

Természetes személy esetén: 2 pld. papír alapon vagy  ügyfélkapun keresztül

 

Nem természetes személy esetén: cégkapun keresztül

Tulajdonosi hozzájárulás / társasházi hozzájárulás (amennyiben releváns)

Egyéb (felelős műszaki vezető nyilatkozata, építésügyi szakértő, felelős tervező nyilatkozata, szakvélemények stb.)

Meghatalmazás (amennyiben releváns)

Építészeti-műszaki dokumentáció:

  • Aláíró lap
  • A kialakult rendeltetés országos és helyi építési követelményeknek való megfelelősségét igazoló műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajz(ok), homlokzat(ok), metszet(ek)
  • Tervezői nyilatkozat a megfelelőségekről

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem díj- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése átruházott hatáskörében Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok:

a) a rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési és országos építési követelményeknek,

b) a rendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel az eredeti épület funkcionális, szerkezeti rendszerének,

c) a rendeltetésváltozás során figyelembevételre kerültek a településképi bejelentési eljárás során tett kikötések, vállalások.
 

 Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására (Tkr 10. melléklet)

23/2017. (IX.28.) önkorm. rendelet a településkép védelméről

24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet a Helyi Építési Szabályzatról

314/2012 (IX.8) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

419/2021. (VII.15.) korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamit az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

253/1997. (XII.20.) korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.

Veszprém Település