Hódmezővásárhely – Hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

A jegyző a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását állapítja meg a jogszabályban rögzített f feltételek fennállása esetén.

Kulcsszavak: Hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hódmezővásárhelyi állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek. A támogatás iránti kérelmet a szülő, a gyám, az örökbefogadó szülő és a nagykorú gyermek is jogosult benyújtani.

A megállapítás folyamatosan igényelhető, amelyet az erre rendszeresített formanyomtatványon Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez címezve lehet benyújtani.

Új kérelem esetén a jogosultság kezdő napja a kérelem benyújtásának napja. A kérelmet a korábbi jogosultság megszűnését megelőző három hónapon belül be lehet nyújtani.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállásának megállapítására irányuló eljárásban az eljárási határidő 21. nap

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője

A döntés ellen a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Szociális Igazságügyi és Gyámügyi Osztályához 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.  címzett, de  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda  Népjóléti Csoportjánál  előterjesztett illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Az ellátásra jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy családbefogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyeremkvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvántartott lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akinek esetében az  a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll.

Hódmezővásárhely Település