Érd - Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás

Közüzemi szolgáltatónál hátralékot felhalmozó személy részére nyújtott támogatás

Kulcsszavak: közüzemi szolgáltató, hátralék, hátralékkezelési támogatás

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki a szolgáltatóval szerződésben áll

- akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át

- egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át

és

az adóssága, szolgáltatóként meghaladja a harmincezer forintot,

az adóssága, szolgáltatóként meghaladja a két hónapot, vagy

a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták.

A támogatás iránti kérelmet a honlapról letöltött formanyomtatványon elektronikusan (e-Papír), postai úton vagy papíralapon személyesen beadható ügyfélfogadási időben az Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Irodáján vagy az ügyfélszolgálaton.

 Az ügyintézési határidő - sommás eljárás esetén nyolc nap

                                        - teljes eljárásban való elbírálás esetén hatvan nap

 Fellebbezési határidő     - tizenöt nap                                    

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § alapján.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § értelmében első fokon Érd Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani, a másodfokon eljáró szervnek címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás - kérelem

Érd Település