Hódmezővásárhely - Iparűzési adó előleg módosítási kérelem

Az adózó az adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.

Kulcsszavak: helyi iparűzési adó, adóelőleg

Az iparűzési adó alanyának tekintendő a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban SZJA tv.) 3.§ 17. pont szerinti egyéni vállalkozó:

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adózónak az e-Önkormányzat portálon van lehetősége arra, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatnál az iparűzési adó előleg módosítási kérelemét benyújtsa.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az iparűzési adóalany az iparűzési adóelőleg módosítását naptári éves adózó esetében adóév március 15. és/vagy szeptember 15. napjáig, eltérő üzleti éves adózó az üzleti év I. féléves és/vagy II. féléves adóelőleg-részlet esedékességének időpontjáig benyújtott kérelemben igényelheti.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Az e-Önkormányzat portálon keresztül benyújtott iparűzési adó előleg módosítási kérelemhez kérjük, minden esetben csatolják az azt alátámasztó dokumentumokat (pl.: főkönyvi kivonat, mérleg, eredménykimutatás, kérelmét megalapozó számításokat).

Az adózó az önkormányzati adóhatóság határozatában foglalt esedékességi időpontban, az abban meghatározott módosított adóelőleg összegét köteles megfizetni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 10400559-00032675-00000001 számú Iparűzési adó beszedési számla javára.

Az adóelőleg mérséklésére irányuló kérelem benyújtása díj- és illetékmentes eljárás.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft, amelyet a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 10400559-00032629-00000002 számú Illetékbeszedési számlára kell megfizetni.  A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az adóhatóság a kérelmet nyolc napon belül végzéssel visszautasítja, ha jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő előtti vagy elkésett.

Az adóelőleg módosítása iránti kérelem abban az esetben teljesíthető, ha adózó előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét, ezért adózónak a csatolt dokumentumokon kívül, a kérelmét megalapozó számításokat a kérelemben, vagy ahhoz elektronikusan csatolt külön dokumentumban szükséges ismertetnie

Az IFRS-eket alkalmazó adózó esetében, ha az áttérés adóévében a helyi adókról szóló törvény 40/B-40/I. §-ok és a 40/J. § (1) bekezdés alkalmazásával számított iparűzési adó összege kisebb, mint az áttérés adóévét megelőző adóév iparűzési adójának összege, akkor az áttérés adóévét követő adóévben kezdődő adóelőleg-fizetési időszak adóelőlegének összege az utóbbi. Az adóelőleget két egyenlő részletben kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

Ezen rendelkezés hatálya alá eső vállalkozás esetén az áttérés adóévében és áttérés adóévét követő előlegfizetési időszakra vonatkozóan az adózás rendjéről szóló törvény szerinti előleg-mérséklésnek nincs helye.

Hódmezővásárhely Település