Kecskemét - Termőföld bérbeadás

A magánszemély termőföld-bérbeadásból (ideértve a földjáradékot is) származó bevétele jövedelem, amelyet adókötelezettség terhel.

Kulcsszavak: termőföld bérbeadás

Az az adózó, aki Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki.

Magánszemély bevallását a jövedelem megszerzését követő év március 20-ig nyújtja be a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz. Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni. Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek a termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó alól.

 

Kifizető adóbevallását a föld bérbeadásából származó jövedelemből levont adóról a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő év február 25. napjáig nyújtja be. Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén az adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220.§ (1) bekezdés értelmében a természetes személy adózó kétszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Magánszemély bevallása: a jövedelem megszerzését követő év március 20. napjáig

 

Kifizető bevallása: az adóévet követő év február 25. napjáig

 

Ügyintézési határidő: Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

A benyújtandó nyomtatványok az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, ágazat: adóügy, ügytípus: jövedelemadó (termőföld bérbeadás) címszó alatt kiválasztható:

 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

űrlap.

Az adót:

magánszemélynek: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12. napjáig, a

kifizetőnek: a kifizetést követő hó 12. napjáig kell megfizetni Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11732002-15337544-08660000 számú földbérbeadásból származó jövedelem adószámlájára

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Alapja:

A termőföld bérbeadásából származó bevétel.

Mértéke: A termőföld bérbeadásból származó bevétel egésze külön adózó jövedelemnek minősül, melynek mértékét az Szja. határozza meg.

Mentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri.

A magánszemély köteles a mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik.

E-önkormányzati portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)

Kecskemét Település