Magánindítvány / magánindítvány visszavonása (szabálysértési eljárásban)

Vannak olyan szabálysértések, melyek esetében csak akkor kerül sor szabálysértési eljárásra, ha a sértett azt indítványozza. Ezt hívjuk magánindítványnak. A magánindítvány előterjesztőjének bármely olyan nyilatkozatát, amely szerint az eljárás alá vont személy szabálysértési felelősségre vonását kívánja, magánindítványnak kell tekinteni.

Kulcsszavak: szabálysértés, magányindítvány, magánindítvány visszavonása. bíróság, eljárás, magánlaksértés, tulajdon, elleni, becsületsértés, szabálysértési hatóság

Az alábbi szabálysértések esetén van helye magánindítványnak:

Magánindítványt a sértett vagy képviselője jogosult benyújtani. Kiskorú sértett esetén a törvényes képviselő vagy a gyámhatóság is nyújthat be magánindítványt.

Magánindítványt kell benyújtania a szabálysértési hatósághoz.

A magánindítványt attól a naptól számított 30 harminc napon belül kell előterjeszteni, amelyen a magánindítvány előterjesztésére jogosult az eljárás alá vont személy kilétéről tudomást szerzett. Az elhunyt sértett hozzátartozója a még nyitva álló határidő alatt terjesztheti elő a magánindítványt.

A magánindítvány előterjesztésére nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A magánindítvány a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság érdemi határozatának meghozataláig visszavonható.

A becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke 3 ezer forint, az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3.500 forint.

Szabálysértési hatóságok:

A szabálysértési hatóság határozata, a bíróság végzése ellen, valamint a szabálysértési hatóság és bíróság egyéb intézkedése ellen, valamint intézkedésének elmulasztása miatt – ha a szabálysértési törvény kivételt nem tesz – jogorvoslatnak van helye.

Az első fokú bíróság végzése ellen benyújtott fellebbezést másodfokon a törvényszék bírálja el.

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

NISZ ZRT.