ZALAEGERSZEG -ÁTMENETI SEGÉLY

Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatását szolgáló, pénzben vagy természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás.

Kulcsszavak: ÁTMENETI SEGÉLY

Zalaegerszegen bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a városban tartózkodó személy.

Átmeneti segély állapítható meg annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és váratlan esemény, elemi kár, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható, jelentős többletkiadása keletkezett vagy várható;

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

ba) egyedül élő esetén a nyugdíjminimum összegének 150 %-át (42.750,- Ft-ot),

bb) egyéb esetben a nyugdíjminimum összegének 130 %-át (37.050,- Ft-ot);

c) saját maga és családja vagyonnal nem rendelkezik.

Fenti értékhatároktól a nyugdíjminimum összegének 50 %-ával el lehet térni különösen indokolt esetekben. Különösen indokolt esetnek kell tekinteni elsősorban azt az élethelyzetet, ha az igénylő egyedül él, 70 éven felüli, balesetet szenvedett vagy elemi kár érte, betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állományban volt ill. a kiadás elősegíti a gyermek iskoláztatását, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartását, a gyermek fogadását, a nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartást, és a gyermek családba való visszakerülését.

Átmeneti segély egy naptári évben legfeljebb két alkalommal állapítható meg úgy, hogy a támogatások folyósítása között legalább három hónapnak el kell telnie. Alkalmankénti összege nem lehet kevesebb 1.000.- Ft-nál, éves együttes összege pedig nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 400 %-át.

(A nyugdíjminimum összege: 28.500,- Ft.)

Vagyon:   az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként     figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj   mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,- Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a  nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági  feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az  érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű (mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szvhr.) 4. § (2) bekezdése szerinti gépjármű; nem hasznosítható ingatlan: ha jogszabály másként nem rendelkezik, különösen a forgalomképtelen, vagy elidegenítési tilalom alatt álló ingatlan, valamint a közös tulajdonú lakóingatlan a szociális támogatás első alkalommal történő megállapításától számított egy évig.  Nem hasznosítható ingatlannak kell tekinteni a haszonélvezeti joggal terhelt lakóingatlant, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja használja, mert egyéb beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik.)

 

Zalaegerszegen bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a városban tartózkodó személy kérelmét az alábbi módokon nyújthatja be (kérelem: https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36408/10.pdf): 

- elektronikus úton: Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv, személy kizárólag elektronikus úton nyújthat be kérelmet. A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt a https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_SZOC&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az Epapír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus ügyintézésnek.

 

- postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

- személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály – Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap.

- havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról;

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyet intéző osztály

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8901 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/502-140.

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

Ügyfélfogadás: 

Hétfő

ügyfélfogadás nincs

Kedd

08.00 - 12.00 

Szerda

13.00-16.30 

Csütörtök

13.00-16.30 

Péntek

08.00 - 12.00 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán illetékmentesen jogorvoslati kérelem nyújtható be. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a hatóság a döntés visszavonására vagy módosítására lehetőséget nem lát, úgy a fellebbezést az ügy összes iratával együtt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének soron következő testületi ülése elé kell terjeszteni.

Kérelem ÁTMENETI SEGÉLY megállapítására: https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36408/10.pdf

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (III.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Település