29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „rendelet”) szabályozza.

">

MISKOLC - Közterület-használati engedély

Miskolc város közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „rendelet”) szabályozza.

Kulcsszavak: MISKOLC - Közterület-használati engedély

A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

Ha a közterület használata építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell megkérnie a közterület tényleges igénybevétele előtt. Meglévő épületek esetében a kérelmet az épület tulajdonosa, vagy használója nyújthatja be.

 Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési, karbantartási, állagmegóvási, bontási munka végzésével kapcsolatos eszköz, vagy anyag elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell kérnie.

Üzemképtelen jármű tárolására közterület-használati engedélyt a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója kérhet.

A közterület-használati engedély iránti kérelmet - formanyomtatványon - értelemszerűen kitöltve, postai úton, személyesen ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapuval/ cégkapuval rendelkezőknek elektronikus úton kell benyújtani.

Az önkormányzati tulajdonú, de üzemeltetésre másnak átadott területek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséhez az üzemeltető írásbeli hozzájárulása szükséges.

A nem önkormányzati tulajdonú, közhasználat elől el nem zárt területek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséhez a tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges. Ilyen esetben az önkormányzat részére közterület-használati díjat nem kell fizetni.

A közterület-használati engedély nem pótolja, vagy helyettesíti a tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt bejelentési kötelezettség teljesítését, egyéb hatósági engedélyeket, melyek megtétele, beszerzése a kérelmező feladata.

Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a közterületet rongálja, valamint, ha a közterület használat a környéken lakók jogos érdekeit aránytalanul, vagy tartósan sérti.

Aki a közterületet rendeltetésétől eltérően engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, a közigazgatási szabályszegési jogkövetkezményen túl az engedély nélküli, vagy attól eltérő közterület-használat időtartamára e rendelet előírásai alapján egyébként fizetendő díjat is köteles megfizetni.

Az engedélykérelem benyújtása, illetve az engedélyt visszavonó határozat elleni fellebbezés, nem jogosít fel a közterület-használatra.

A közterület-használati engedély iránti kérelmet legalább 15 nappal a tervezett igénybevétel előtt be kell benyújtani. A benyújtás időpontja azonban nem lehet korábbi, mint a tervezett igénybevételtől visszaszámított 6 hónap.

Rendezvények esetében a közterület-használati engedély iránti kérelmet legalább 30 nappal a tervezett igénybevétel előtt be kell nyújtani.

A kérelem elbírálására, - ha a kérelem és mellékletei, hiánytalanul kerültek előterjesztésre, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, és nincs ellenérdekű ügyfél – 8 nap áll a hatóság rendelkezésére.(sommás eljárás)

Amennyiben a fent meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, (hiányos a kérelem és mellékletei, nem tisztázott a tényállás, ellenérdekű ügyfél vesz részt az eljárásban) 60 nap áll a hatóság rendelkezésére a kérelem elbírálására. (teljes eljárás)

Díjfizetés igazolása

Közterület-használati engedély kérelem

A csatolandó dokumentumok listáját a "kapcsolódó nyomtatványok" rész tartalmazza.

A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért a rendelet 2. sz. melléklete szerinti díjat kell fizetni, kivéve, ha a rendelet díjmérséklésre, vagy díjmentességre ad lehetőséget.

 

A fizetendő közterület-használati díjat a közterület igénybevételének megkezdése előtt egy összegben, vagy a hatósági döntésben meghatározott időszakonként kell megfizetni. A kérelmező a közterület használatát nem kezdheti meg, amíg a használati díjat meg nem fizeti.

 

Amennyiben a kérelmező

vonatkozóan kéri az engedély kiadását, köteles a közterület-használati díj összegével megegyező mértékű óvadékot fizetni az önkormányzatnak. Az önkormányzat az óvadékot vagy az óvadékból fennmaradt részt a kérelmezőnek a jogviszony megszűnésétől számított 8 napon belül visszafizeti. A jogviszony akkor tekinthető megszűntnek, ha a kérelmező a jelen rendeletből eredő valamennyi kötelezettségének eleget tett, vagy a nem teljesített kötelezettséget az önkormányzat pótolta a kérelmező helyett.

 

Az eljárás illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

(Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a közterületek rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos hatósági jogkörét a Polgármesterre ruházta

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A közterület-használati ügyekben a jogorvoslati ügyekben Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jár el.

A közterület-használati ügyekben hozott határozatok ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó hatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni

A rendelet értelmében a közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati engedély alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint történhet, így különösen:

       a)  épület, építmény elhelyezésére, fenntartására

      b) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, előszállítási láda, kirakatszekrény elhelyezésére,

      c) építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával kapcsolatos eszköz 24 órát meghaladó elhelyezésére,

       d) kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cirkuszi és mutatványos tevékenységre, árusító eszközre,  berendezésre, 

       e)  film-, és televízió felvétel készítéséhez elfoglalt területre

       f) vendéglátó ipari előkert, terasz céljára,

       g) szállítás vagy árurakodás céljára, ha annak időtartama a 24 órát meghaladja,

      h) kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi rendezvény (továbbiakban: rendezvény) céljára, szórakoztató, művészeti tevékenységre,

       i)  pirotechnikai termék, tűzijáték kilövő berendezései és eszközei elhelyezéséhez szükséges területre,

       j) személy-, áruszállítás állomáshelyének igénybevételére

       k) üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjármű elhelyezésére,

       l)  őstermelőként végzett értékesítés céljára

       m) reklám, reklámhordozó, információhordozó közterületen történő elhelyezésére, fenntartására, valamint a közterület reklám-, hirdetési célú igénybevételére.

A rendeletben foglaltak szerint, a fizetendő közterület-használati díj mértéke az igénybe vett terület nagyságától, térbeli elhelyezkedésétől és a közterület igénybevétel jellegétől függően kerül megállapításra.

 

A meghatározott közterület-használati díj mentes az általános forgalmi adó megfizetése alól.

 

Közterület-használati engedélyt akkor is kell kérni, ha a tevékenység egyébként a díjfizetés alóli mentességet vagy kedvezményt élvez.

A kérelmező a közterülethasználati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha a használatot hatósági intézkedés miatt, önhibáján kívül kénytelen szüneteltetni.

A fizetendő közterület-használati díjat a közterület igénybevételének megkezdése előtt egy összegben vagy a hatósági döntésben meghatározott időszakonként kell megfizetni.

Az egy évnél hosszabb időre kiadott közterület-használati engedély esetén a közterület használat időtartama alatt a mindenkor hatályos közterület-használati díjat az igénybevétel kezdő napjától számítva az adott naptári év végéig terjedő időtartamra egy összegben, azt követően évente előre, minden megkezdett naptári év első hónapjának 31. napjáig egy összegben kell megfizetni.

Ha a közterülethasználat a rendelet 13. § (5) bekezdés a) pontja vagy a 13. § (6) bekezdésben meghatározott okból szűnt meg, a már befizetett díjat időarányosan vissza kell fizetni.

A már befizetett közterülethasználati díj csak előzetes kérelem alapján téríthető vissza, amennyiben a közterület használat megszűnése igazolt.

A közterület-használati díj megállapítása során - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - a tevékenység folytatásához szükséges teljes területet figyelembe kell venni. A díjfizetés szempontjából minden megkezdett négyzetmétert és minden megkezdett naptári napot, hónapot és évet egészként kell figyelembe venni.

Reklám, reklámhordozó vagy információhordozó esetén a díj megállapításánál nem a közterületi terület, hanem a reklám, reklámhordozó vagy információhordozó nagysága alapján kell a díjat megállapítani.

Mozgóboltból történő árusítás esetén a díjszabásnál az árusításra használt eszköz alapterületi vetületét kell figyelembe venni.

 Ha a közterülethasználat két díjövezet határán van, akkor a magasabb díjtételű övezetre megállapított díjat kell alkalmazni.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29/ 2011. (X. 21.) sz. rendelete a közterületek használatáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Miskolc Település