Halasztás iránti kérelem

A szabálysértési hatóság kérelemre az eljárás alá vont személy egyes kötelezettségei teljesítésének az elhalasztását engedélyezheti.  

Kulcsszavak: félbeszakítás, büntetés-végrehajtás, szabálysértés, büntetés, bíróság

Szabálysértési eljárás alá vont személy

Az eljárásban érintett bíróságnak szükséges kérelmet írni a halasztási ok indoklásával.

A halasztás határidejének elmulasztása esetén a pénzbírságot, a szabálysértési költséget, illetve meg nem fizetett részét az e törvényben írtak szerint kell végrehajtani. Részletfizetés engedélyezése esetén bármely részlet megfizetésének elmulasztásakor az egész pénzbírság, szabálysértési költség, illetve az abból még fennmaradó összeg egésze azonnal esedékes. Ennek elmulasztása esetén a pénzbírságot, a szabálysértési költséget, illetve meg nem fizetett részét az e törvényben írtak szerint kell végrehajtani.

Az elítéltnek a pénzbüntetést legkésőbb a gazdasági hivatal felhívásának kézbesítésétől számított 15 napon belül, ha a bíróság halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a bíróság által megállapított időpontig vagy meghatározott részletben kell megfizetnie.

Minden, halasztást indokoló dokumentum, valamint a kérelem benyújtása szükséges.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Bíróság

A halasztást elutasító végzés ellen az elkövető és képviselője, fiatalkorú esetén a törvényes képviselő is a végzés közlésétől számított 3 napon belül fellebbezhet. A fellebbezést a törvényszék a beérkezéstől számított 3 napon belül tanácsülésen bírálja el.

Érdemes tudni:

A szabálysértési hatóság a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásának megkezdésére az elkövető kérelmére – indokolt esetben – egy alkalommal, legfeljebb 2 havi halasztást engedélyezhet, ha az elkövető egészségi állapotában olyan változás következett be, amely a közérdekű munka végrehajtását nem teszi lehetővé. A halasztás tárgyában hozott határozat ellen panasznak nincs helye.

Az elzárás végrehajtásának megkezdésére az elítélt kérelmére fontos okból, különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire való tekintettel, legfeljebb 3 hónapra halasztást engedélyezhet.

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

NISZ ZRT.