Nagykanizsa - Talajterhelési díj bevallás

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.

Kulcsszavak: talajterhelés díj bevallás

Az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

A bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített papíralapú nyomtatványon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági ügyfélfogadóban. A nyomtatványt postai úton eljuttatjuk az érintett adózóknak a bevallási időszakot megelőzően.

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően - a bevallás elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésére az ASP-ADÓ-041 számú „Talajterhelési díj bevallás" iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.

Az adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság.

Fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Talajterhelési díj bevallás), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "talajterhelési díj" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes. 
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie önadózás útján a tárgyévet követő év március 31-ig.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport

Zala Megyei Kormányhivatal, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.

A talajterhelési díj alapja: 

a) helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel,

b) vízjogi engedély alapján végzett szennyvízelhelyezés esetében a szenny- és használt víz éves mennyisége, csökkentve a külön jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezései szerint megtisztított víz mennyiségével.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja, a meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó határozza meg.

A talajterhelési díj kiszámítása: 
a felhasznált ivóvíz mennyisége x egységdíj x területérzékenységi szorzó. 
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/ m3. A területérzékenységi szorzó mértéke: 1,5.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie önadózás útján a tárgyévet követő év március 31-ig.

meghatalmazás

Nagykanizsa Település