ZALAEGERSZEG – EGYEZSÉG LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ VADKÁRFELMÉRÉSI ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.

Kulcsszavak: EGYEZSÉG LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ VADKÁRFELMÉRÉSI ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM

Az ügyfelek postai úton, elektronikus úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen nyújthatnak be kérelmet. (Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. Telefon: 92/502-182)

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.Ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított öt napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását.

A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt, valamint a benyújtandó mellékleteket:

 - elektronikus úton https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_TELEPULESUZEM&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A kérelmet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. címre kell benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. cím alatt nyújthatók be.

 

Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei alapján hiánypótlásra nincs szükség a kárszakértőt a jegyző három munkanapon belül rendeli ki. A kár felmérését a kirendeléstől számított öt napon belül kell lefolytatni. A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan. Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti. A károsult az eljárást megszüntető végzés véglegessé válásától számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Kérelem, valamint a benyújtandó mellékletek:

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján, de 50.000,- Ft összegű letéti költséget (szakértői díj) kérelmezőnek meg kell előlegeznie és az OTP Banknál vezetett 11749008-15432704-06530000 számú letéti számlára be kell fizetni.

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe.

Az ügyet intéző szerv: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport.

Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

A fellebbezés 1 példányban Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) címezve, de az elsőfokon eljáró hatósághoz – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) postai vagy elektronikus úton terjeszthető elő. A fellebbezés elektronikus úton e- papír szolgáltatással a https://epapir.gov.hu oldalról ügyfélkapus bejelentkezéssel nyújtható be. A fellebbezési illetéket ezen esetben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára 11749008-15432704-03470000 utalással kell megfizetni, melynek utalási bizonylatát az e-papíron benyújtott fellebbezéshez csatolni kell. Utaláskor a fellebbező nevét, a fellebbezéssel érintett döntés ügyiratszámát, valamint a fellebbezési illetéket, mint jogcímet is fel kell tüntetni.

VADKÁR BEJELENTŐ LAP

 - 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

- a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Zalaegerszeg Település